Åmåls kommun tar krafttag för att förebygga och minska sjukfrånvaron

Personal i grupprum diskuterar

Projektledaren Ann-Louise Bjurström har påbörjat arbetet med kartlägga både chefers och medarbetarnas risk- och friskfaktorer. Foto: Jan Andersson

Friskorienterat arbetssätt är namnet på Åmåls kommuns satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro på ett långsiktigt hållbart sätt på de arbetsplatser där behovet är störst.

Den politiska ledningen stöder satsningen och har skjutit till 800 000 kr för en första projektetapp under 2023.  

Istället för att genomföra generella insatser ska kommunen jobba med att identifiera vilka arbetsplatser och individer som verkar ha de största riskerna för sjukfrånvaro. En rehab-koordinator har rekryterats som projektledare. Hon ska leda arbetet tillsammans med medarbetare och chefer i de identifierade verksamheterna.

Friskorienterat arbetssätt innebär ett förebyggande arbete på ledningsnivå, arbetsplatsnivå, men också på kommunledningsnivå. På den kommunövergripande ledningsnivån kommer bland annat en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron genomföras.

På arbetsplatsnivå innebär Friskorienterat arbetssätt att aktivt arbeta med att identifiera arbetsplatser med risk för framtida sjukfrånvaro. Dessa arbetsplatser erbjuds ett förstärkt stöd i att identifiera förbättringsområden och att arbeta med att åtgärda arbetsplatsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro. Stödet till arbetsplatserna syftar till att hjälpa chefer och medarbetare att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Projektledaren Ann-Louise Bjurström förklarar hon i första etappen kommer att börja arbeta med sex enheter inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen för att kartlägga både chefers och medarbetarnas risk- och friskfaktorer för att förebygga sjukfrånvaro. Förutom gruppdiskussioner får deltagarna även fylla i en enkät.  

- En viktig del av arbetet är delaktigheten, att alla får vara med och själva identifiera riskfaktorer och komma med förslag till lösningar. Jag kommer att titta på ledning, grupp- och individnivå . Därefter kommer individuella åtgärdsplaner att tas fram för ett förbyggande arbetsmiljöarbete ute i verksamheterna förklarar hon.

Även chefer kommer att få göra en riskbedömning för deras egen situation. Efter kartläggningarna kommer Ann-Louise att återkoppla resultaten till olika stödresurser som ska ta vid och jobba vidare med förebyggande åtgärder.

Pilotprojektet startade efter sommaren med några pilotgrupper som kommer att följas kontinuerligt. Projektet har blivit verklighet genom att den politiska ledningen tillfört 800 000 kronor till satsningen.

Att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron är viktig framförallt för välmående och trivseln hos alla kommunens medarbetare, men också för att sänka kommunens kostnader för sjukfrånvaro.

Sidan uppdaterades 2023-09-20

Synpunkter på sidan?