Information om Covid-19, läs mer här.


Resvaneundersökning bland barn och vuxna

Cyklister

Under vecka 40 - 41 undersöker vi resvanor för alla barn i Åmål i åldrarna 6 till 15 år, samt bland 2 000 slumpvis utvalda åmålsbor mellan 16 och 84 år. Undersökningen är ett led i arbetet med att förbättra förutsättningarna att röra sig fots och med cykel i kommunen på ett tryggt och säkert sätt. Att cykla och gå istället för att köra bil eller skjutsa barnen till skolan är bra ur miljö- ekonomi- och inte minst folkhälsoskäl. För att cykel och gång ska vara det naturliga förstahandsvalet för kortare resor inom kommunen måste det kunna ske på ett säkert sätt. Vi vill därför undersöka invånarnas resvanor och attityder till resande. Vi hoppas att Du tar dig tid att delta i undersökningen. Undersökningen skickas ut med post så håll utkik i brevlådan!

During weeks 40 - 41, we examine travel habits for all children in Åmål aged 6 to 15, and among 2,000 randomly selected Åmål residents between 16 and 84 years. The survey is part of the work to improve the conditions for moving on foot and by bicycle in the municipality in a safe and secure manner. Cycling and walking instead of driving a car or transporting the children to school is good for environmental, economic and not least public health reasons. For cycling and walking to be the natural first choice for shorter trips within the municipality, it must be possible to do so in a safe way. We therefore want to examine the residents' travel habits and attitudes to travelers. We hope you take the time to participate in the survey. The survey is sent by post, so keep an eye on the mailbox!

Text på arabiska

Sidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på sidan?