Information om Covid-19, läs mer här.


Åmål föregångare i landet med unik vårdsamverkan

Föreläsning i festsalen på Åmåls stadshotell
Ett 50-tal personer från kommunen, Västra Götalandsregionen och Medpro Clinic vårdcentral samlades
på Åmåls stadshotell för uppstartsdagar för en Sverigeunik vårdsamverkan. Foto: Jan Andersson

Ett nytt arbetssätt med patienten i centrum
Just nu pågår uppstartsdagar för en helt nytt integrerat arbetssätt för vård av personer med psykisk ohälsa, missbruk, beroende, och samsjuklighet. De tre huvudmännen NU-sjukvården, Medpro Clinic och Åmål samlokaliserar sina mottagningar under ett (1) tak. Inför starten om ett par veckor är det en del praktiska frågor som ska lösas för att skapa bästa tänkbara arbetssätt för patienter och personal. 

Syftet med uppstartsdagarna är att börja utveckla det nya arbetssättet. Målet med integrerade mottagningar är att tidigt upptäcka somatisk samsjuklighet hos patienter med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Den samlokaliserade mottagningen kommer att öppna i liten skala på Södra Långgatan redan  nästa vecka. De verksamheter som kommer att finnas på mottagningen är:

  • NU-sjukvården: Bäckefors filialmottagning/NU-sjukvårdens psykiatriska öppenvård (BUP
  • Medpro Clinic: Primärvård
  • Åmåls kommun: Socialtjänst, Barn- och elevhälsan, Försörjning och etablering, Arbete- och vuxnas lärande

Parterna ska utifrån målgruppens behov skapa en verksamhet med hög tillgänglighet. Mottagningen ska präglas av ett helhetsperspektiv och hälsofrämjande arbetssätt både avseende verksamheten och målgruppen.

Beskrivning av de integrerade mottagningarna och det interprofessionella samarbetet i Åmål
Arbetet ska ske utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen och kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt och samtidigt. Integrerade mottagningar ska kunna erbjuda tidiga stödinsatser till personer i riskgrupper och genom förebyggande insatser förhindra psykisk ohälsa. 

Parternas enskilda ansvar
Varje huvudman har ansvar för den egna verksamheten och att de lagar och riktlinjer som är kopplade till verksamheten följs. Varje huvudman har arbetsgivaransvar för sin respektive verksamhet, vilket omfattar bland annat personal-, arbetsmiljö-, budget-, och resultatansvar.

Varje verksamhetsledning ansvarar för att mottagningen blir en del av respektive huvudmans ordinarie verksamhet. 

Åmål först i omställningen till Nära vård
I hela landet pågår en omställning till Nära vård där fokus ska skifta från organisation till fokus på person och relation. Integrerade mottagningarna i Åmål är genom de integrerade mottagningarna en föregångare i det omställningsarbetet. Målet är att individen sätts i centrum i ett system som är designat för människans förutsättningar och behov, med rätt vård, på rätt plats i rätt tid. 

Text: Jan Andersson

 

 

Sidan uppdaterades 2021-12-08

Synpunkter på sidan?