Information om Covid-19, läs mer här.


Utredning visar - Den långvarigt höga arbetslösheten i Åmåls kommun påverkar alla samhällssektorer

Åmåls kommun har den högsta öppna arbetslösheten i Västra Götalands län och den fjärde högsta i riket – 14%. Där till har Åmåls kommun den högsta ungdomsarbetslösheten av alla landets kommuner – 21,5%. 

Oberoende av konjunktur de gångna 45-50 åren har arbetslösheten i Åmåls kommun varit markant högre än i riket och regionen. 

Dessa sakförhållanden är naturligtvis kända för kommunstyrelsen i Åmåls kommun som dock funnit det angeläget ytterligare analysera bakgrunden till den mycket prekära arbetsmarknadssituationen. 

Frågan ”Varför är arbetslösheten så hög i Åmåls kommun?” söker sitt svar.

Kommunstyrelsen beslutade i september om en fördjupad utredning som ska utreda och analysera orsakerna till varför arbetslössituationen i Åmåls kommun så tydligt skiljer ut sig från den nära omvärlden. Orsaker till den långvariga arbetslöshetssituationen bör lyftas fram i utredningen och tydliggöras liksom förklaringsmodeller och arbetslöshetens olika beståndsdelar.

Åmåls kommun har anlitat universitetslektorn och forskaren vid Karlstads universitet, Henrietta Huzell, att genomföra utredningen. Idag presenterades resultatet för kommunfullmäktiges ärendeforum. 

Huzell skriver i utredningen, som fått namnet Arbetslösheten i Åmål – åtta hypoteser som beskriver och förklara mönstret att Åmåls kommun har drabbats av en strukturarbetslöshet och långtidsarbetslöshet som är mycket allvarlig och konstaterar att ”situationen är ohållbar”. Vid varje ekonomisk kris från 1970-talets början och framåt har Åmåls kommuns arbetsmarknad inte återhämtat sig lika bra som landet i övrigt, Åmål halkar hela tiden efter.

Den långvarigt höga arbetslösheten påverkar alla samhällssektorer negativt. Det handlar bland annat om utbildning, folkhälsa, köpkraft, skattekraft och människor tillit till varandra.

Som framgår av utredningens namn, presenterar Henrietta Huzell åtta hypoteser om varför arbetsmarknadssituationen ser ut som den gör i Åmåls kommun.
Läs utredningen här >

Kommunstyrelsen, som är den politiska instans som beslutat om utredningen, behandlar ärendet vid sitt sammanträde 3 juni. 

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) kommenterar utredningen:

  • Det mesta av det som framkommer i rapporten känner vi till sedan tidigare. Det som blir tydligt nu är hur olika utmaningarna inom socialtjänsten, skolan, vården och arbetsmarknaden hänger ihop med varandra. Vi har fått en värdefull helhetsbild och en historisk förklaring till varför det ser ut som det gör. 

Utredningen och dess slutsatser ger oss en bra grund att stå på för att långsiktigt kunna bryta strukturer och mönster på vår arbetsmarknad.

På kommunstyrelsens möte den 3 juni kommer jag att föreslå att kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i september komma med förslag till hur vi skulle kunna ta fram en kraftfull strategi för att långsiktigt kunna förbättra arbetsmarknaden i vår kommun. Redan nu kan jag dock säga att ett sådant arbete måste involvera invånarna, alla politiska partier, näringslivet och föreningarna. Det kommer att kräva gemsamma tag under lång tid för att kunna åstadkomma en förändring i grunden

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?