Information om Covid-19, läs mer här.


Rapport efter förstudie i Fengersfors

Sammanfattning
En kompletterande förstudie har genomfört av bruksområdet i Fengersfors. Undersökningen har förutom bruksområdet berört Knarrbyån, Kristinedalsdammen, sjön Ärr samt brukets avfallsdeponi och upplag av mesa. Den kompletterande förstudien bygger på en tidigare genomförd undersökning som genomfördes 2014 och bekräftar i stort resultaten från den tidigare förstudien.

I rapporten finns en högre grad av försiktighet jämfört med förstudien från 2014. Rekommendationen som nu gäller är att inte äta fisk från sjön Ärr på grund av förekomsten av dioxinlika ämnen. Rekommendationen bygger på en väldigt begränsad mängd fisk från provfisket som gjordes i samband med förstudien 2014. För att kunna dra säkra slutsatser om miljöstatus och kostråd krävs en mer omfattande undersökning. Allmänheten kommer inom kort att bjudas in till ett informationsmöte med anledning av rapporten.

Bakgrund
Den aktuella kompletterande förstudien har genomförts för att kontrollera miljöpåverkan av historiska verksamheter (framförallt pappersbruket mellan 1870- och 1970-talen) vid Fengersfors bruk.

Den ­kompletterande förstudien är en uppföljning av den förstudie som gjordes 2014.

Undersökningen har förutom bruksområdet berört Knarrbyån, Kristinedalsdammen, sjön Ärr samt brukets avfallsdeponi och upplag av mesa (en restprodukt från framställning av pappersmassa).

Prover har tagits på mark, ytvatten, sediment, grundvatten, inomhusluft och byggnadsmaterial, och har analyserats med avseende på halter av olika ämnen (föroreningar).

Provtagningsresultatet från förstudien 2014 gällande föroreningshalter i fisk fångad i sjön Ärr har utvärderats på nytt.

Förstudierapporten ger riskbedömningar ur hälso- och miljösynpunkt, det vill säga en bedömning av i vilken mån människor och miljö riskerar att exponeras för konstaterade föroreningar.

Rapporten ger också förslag på ytterligare undersökningar och utredningar för att möjliggöra säkrare riskbedömningar och bättre förståelse för hur föroreningarna sprids i miljön.

Rapporten bekräftar i stort resultaten från förstudien 2014.

Inom bruksområdet förekommer det i marken förhöjda halter av vissa metaller och kolväten. På de sätt som bruksområdet idag används bedöms hälsoriskerna vara små för de människor som vistas där.

För avfallsdeponin och mesaupplaget råder det osäkerhet om i vilken mån där konstaterade föroreningar, framförallt PCB, kan spridas till Knarrbyån och Ärr.

I sjösediment i Ärr förekommer det förhöjda halter av dioxin och PCB. Det är osäkert i vilken mån dessa sediment över tid överlagras med rena sediment och om föroreningshalterna i fisk därigenom kan förväntas minska.

De föroreningar som år 2014 konstaterades i fisk resulterade då i ett kostråd att vuxna människor inte bör äta fisk fångad i Ärr oftare än en gång per kvartal. Kvinnor i barnafödande ålder och barn rekommenderades att inte äta fisk från Ärr överhuvudtaget. Kostrådet grundades på halterna av PCB i fiskkött.

Den utvärdering som nu har gjorts av provtagningsresultaten från år 2014, gällande föroreningshalter i fisk från Ärr, ger kostrådet att människor inte bör konsumera fisk från Ärr överhuvudtaget, detta till följd av fiskens innehåll av dioxinlika ämnen.

En förfrågan om utlåtande gällande hälsorisker med att konsumera fisk från Ärr har även skickats till Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, VMC. Detta utlåtande har ännu inte kommit.

De två genomförda förstudierna kommer så småningom att följas av en huvudstudie som omfattar fördjupade undersökningar, utredningar, riskvärderingar och förslag till saneringar.

Åmåls kommun, länsstyrelsen och konsultföretaget som har genomfört studien kommer inom kort att bjuda in allmänheten till ett möte Fengersfors med anledning av förstudien. 

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?