Information om Covid-19, läs mer här.


Nya beslut i Åmåls kommun med anledning av coronaviruset

Åmåls kommun utökar insatserna för att motverka spridningen av coronaviruset.
Det är kommunernas huvudsakliga uppgift att säkerställa att så mycket som möjligt av den samhällsviktiga verksamheten - såsom vård, omsorg, skola, vattenförsörjning och räddningstjänst - kan upprätthållas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Centrala ledningsgruppen har idag kompletterat tidigare beslut med ytterligare åtgärder. Fler beslut kommer att fattas om situationen så kräver.
Vägledande för kommunens arbete är de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter utfärdar.

Det enskilt viktigaste för att förhindra smittspridning är allt jämt god handhygien. Därför uppmanas alla att frekvent tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:

• Kommunens Centrala ledningsgrupp är satt i stabsläge vilket innebär mer frekventa möten för att följa händelseutvecklingen och fortlöpande kunna fatta nödvändiga beslut.

• Kommunens pandemiplan uppdateras, nytt beslut tas på kommunstyrelsen onsdagen den 18 mars.

• Generellt ska personal inom Åmåls kommun vara symtomfri från sjukdom i 48 timmar innan återgång i tjänst.

• Endast nödvändiga tjänsteresor får genomföras. Undantag beslutas av förvaltningschef.

• Förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och för personal att jobba hemifrån förbättras.

• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

• Besöksförbud för alla personer med förkylnings- och luftvägssymtom införs i alla kommunala verksamheter. Information om detta anslås på alla entrédörrar.

• Barn/elever i förskola och skola som uppvisar symtom ska vara hemma. Barn/elever som varit hemma och sjuka, ska vara symtomfria från sjukdom i 48 timmar innan återgång till förskola/skola.

• Besöksförbud råder på alla äldreboenden och särskilda boenden i Åmåls kommun. Undantag kan beviljas.

• Dagverksamheterna Täppan och Träffpunkten på Åmålsgården stängs till vidare.

• Planerade aktiviteter på äldreboenden med externa aktörer ställs in tills vidare.

• Kommunala fastighetsbolaget, ÅKAB, åtgärdar endast akuta ärenden på äldreboenden och i sitt övriga fastighetsbestånd.

• Post levereras till särskild brevlåda utanför äldreboenden.

• Påskparaden 2020 är inställd.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?