Information om Covid-19, läs mer här.


Kraftfullt stimulanspaket till näringslivet i Åmåls kommun

Den pågående och allvarliga coronapandemin påverkar stora delar av världen, så också Åmåls kommun. Främst är det människors liv och hälsa som står på spel och behöver värnas. Men i takt med att samhället och människors handlingsutrymmen begränsas – i syfte att kontrollera smittspridningen – får också pandemin avsevärd negativ inverkan på samhällslivet i övrigt, inte minst näringsliv och ekonomi.
Åmåls kommun hade ett bekymmersamt samhällsekonomiskt läge redan innan coronapandemin. Näringsidkare och företagare har under senare år inte varit opåverkade av den ökade internationella konkurrensen, avmattningen i ekonomin, urbaniseringen och de digitala handelsplattformarnas ökade marknadsandelar.


Med den höga arbetslöshet som redan i utgångsläget råder i Åmåls kommun måste situationen anses vara särskilt sårbar för den typ av påfrestning som nu kan ses på den lokala ekonomin.
Om inte kraftfulla åtgärder sätts in på flera plan över tid, finns all anledning att tro att de ekonomiska skadeverkningarna blir både allvarliga och ihållande.


Kommunen måste – inom sin rådighet och handlingsförmåga – dra sitt strå till stacken för att säkerställa att så många normalt livskraftiga företag som möjligt klarar av att hålla sin verksamhet flytande till dess att pandemin bekämpats. Förutom att stötta näringslivets aktörer är det av yttersta vikt att kommunen gör vad den kan för att bevara arbetstillfällen och människors möjlighet till egen försörjning.
Nya åtgärder


Dessa åtgärder har inte kommunicerats tidigare.


Lokala lunchkuponger till gymnasieelever.
Elever på Karlbergsgymnasiet som för närvarande bedriver distansstudier på grund av pandemin och som är folkbokförda i Åmåls kommun (ca 400) erbjuds lunchkuponger som kan användas för köp av hämtmat på lokala restauranger och kaféer. Det ger ett välbehövligt kundtillskott till dessa företag.

Presentkort till anställda att användas inom Åmåls kommun
Alla anställda av Åmåls kommun tilldelas en påskgåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort till ett värde av 300 kronor per person som kan nyttjas i den lokala handeln och restaurangerna. Påskgåvan ska betraktas som ett tecken på uppskattning för arbetsinsatserna under de svåra omständigheter som pandemin innebär men också ett stimulansmedel för det lokala näringslivet.


Extra friskvårdspeng att använda inom Åmåls kommun
För anställda av Åmåls kommun höjs under 2020 friskvårdspengen från 2000 kronor till 3000 kronor. De extra 1 000 kronorna ska endast kunna nyttjas inom Åmåls kommun. Den höjda friskvårdspengen ska betraktas som ett tecken på uppskattning för arbetsinsatserna under de svåra omständigheter som pandemin innebär men också ett stimulansmedel för företag inom hälsa, motion och friskvård.


Gratis i gästhamnen och ställplats för husbil
Besöksnäringen stimuleras genom att avgifter för uppställning av husbilar samt avgift för båtplats i gästhamnen tillfälligt avskaffas under 2020. Fler lockas till Åmål och kan spendera pengar här. Självklart ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor följas vid varje givet tillfälle.
Tidigare kommunicerade åtgärder
Dessa åtgärder har kommunicerats tidigare, men har nu formellt behandlats av kommunstyrelsen.


Alla avgifter för bygglov för privatpersoner tas bort
Detta gäller för samtliga bygglov som ansöks under 2020. Avsikten är att stimulera byggnation och investeringar som kan ge positiva effekter till handlare av byggmaterial såväl som lokala hantverkare.


Tillsynsavgifter tas bort
Tillsyns avgifter gällande hantering av livsmedel, miljö, försäljning av alkohol, receptfria läkemedel och tobaksvaror tas bort 2020.


Måltider till äldreomsorgen köps lokalt
Färdiglagade rätter köps in av lokala restauranger för att förse kommunens äldreboenden samt hemtjänst med mat. Inköpen sker från de restauranger som har godkänd livsmedelsanläggning och inköpen sprids ut mellan aktörerna med hänsyn till intresse/förmåga att leverera.


Bröd köps lokalt
Samtliga verksamheter i kommunen gör sina inköp av fika (matbröd samt fikabröd) via lokala bagerier och caféer.


Inköp av frukt, grönt och mejerivaror till kommunernas verksamhet ska ske hos lokala livsmedelshandlare


Fler varor och tjänster köps lokalt
Alla verksamheter och förvaltningar uppmanas att för övrigt och i så hög grad som möjligt styra om sina inköp av varor och tjänster till lokala leverantörer, för att stimulera det lokala näringslivets överlevnad. Hänsyn måste givetvis tas till potentiella hinder i form av leveranskapacitet och avtalsförhållanden.


Möjlighet till framskjuten hyra
De kommersiella hyresgäster som hyr lokaler av kommunen eller kommunens fastighetsbolag, Åmåls kommunfastigheter AB, erbjuds efter individuell prövning möjlighet till framskjuten hyreskostnad och stegvis återbetalning när samhället återgått till normalläge.
Stimulanspaket beräknas totalt uppgå till ca 5,5 miljoner kronor och finansieras genom att kommunens resultat försämras med motsvarande belopp. Kommunstyrelsen beslutade formellt om ovanstående punkter på sitt sammanträde 7 april 2020. De punkter som rör taxor och avgifter beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige 28 april.


- Vi ser det här stimulanspaketet som en viktig åtgärd för att stödja Åmåls kommuns näringsliv och värna arbetstillfällen. Samtidigt vill vi visa uppskattning till alla medarbetare i Åmåls kommun som gör ett fantastiskt arbete i den situation vi befinner oss i. Vi utesluter inte ytterligare åtgärder längre fram, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S), och Ewa Arvidsson (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?