Information om Covid-19, läs mer här.


Arbetet med LIS-planen tar paus i väntan på nya strandskyddsregler

Det ska enligt regeringen bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. I ett kommittédirektiv ska en utredning föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att dels förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck, dels bibehålla eller om behov finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Det lokala inflytandet ska öka.

Eftersom allt pekar på att det blir lättnader i strandskyddet har Åmåls kommun beslutat att göra en paus i det pågående arbetet med LIS-planen i väntan på en de nya reglerna.

 - Eftersom risken för att de nya reglerna ska påverka de redan föreslagna LIS-områdena negativt är minimal föranleder inte en förskjutning av arbetet någon negativ effekt för berörda markägare. säger Björn Wennerström, chef för samhällsbyggnadsenheten.

När de nya reglerna träder i kraft, vilket är beräknat till årsskiftet 2021/2022, kommer det att påverka stora delar av slutförandet av den reviderade LIS-planen för Åmåls kommuns del.

 - Oavsett omfattning kommer de nya reglerna att kräva en ny revidering av stora delar av planen. Därför är det mer ekonomiskt fördelaktigt att avvakta med färdigställandet av LIS-planen tills de nya reglerna har vunnit laga kraft, säger Björn Wennerström.

Arbetet med LIS-planen planeras att fortsätta omgående efter att de nya reglerna har vunnit lag kraft. LIS är en förkortning av landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En LIS-plan är ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Läs mer om utredningen på regeringens hemsida:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202078/

 

 

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?