Utpekande av landsbygdsutveckling i strandnära läge

Åmåls kommun står i uppstartsfasen av att revidera det tematiska tillägget till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Detta omfattar utpekanden av mark- och vattenområden inom strandnära lägen i kommunen med möjlighet att uppföra byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som kan bidra till utveckling av landsbygden. Genom att göra utpekanden i en LIS-plan kan det särskilda skälet om landsbygdsutveckling enligt miljöbalken hävdas vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens ifrån strandskyddet.

Åmåls kommun vill bjuda in till ett informationsmöte i Tösse bygdegård den 19 juni kl. 18.00 där vi kommer att informera om strandskydd, vad LIS innebär samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för nya LIS-områden inom kommunen.

Åmåls kommun vill vidare uppmana intresserade fastighetsägare med mark inom strandskyddat område att skicka in förslag på områden där det finns ett intresse att utveckla något av ovanstående. Detta kan gälla nya områden, eller områden som redan finns utpekade i befintlig LIS-plan där områdena inte motsvarar önskemålet.

Inlämnande av önskemål om utpekande av LIS-områden är inte en garanti för att området kommer att pekas ut i slutändan. Utpekande av LIS-områden behöver vägas mot andra allmänna intressen, såsom naturvärden, kulturmiljöer, friluftsliv m.m. Det ska också förtydligas att områden som pekas ut i en LIS-plan kräver vidare prövning genom bygglov och dispens från strandskydd eller detaljplan och upphävande av strandskydd.

För de som är intresserade av att lämna in förslag till LIS-områden ska nedanstående information skickas till:
Åmåls kommun
Tillväxtenheten, bygglov
Box 62
662 22 Åmål

Alternativt kan det skickas till: fatima.ahl-sjoberg@amal.se

  • Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och adress)
  • Fastighetsbeteckning
  • den markanvändning som avses (ex. bostäder)
  • önskemål om omfattning av exploatering (ex. antal bostäder)
  • karta med ungefärlig markering av önskat område

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?