Kommunen följer alla lagar och rekommendationer vid anställningar

Med anledning av anställningen av en lärare inom barn- och utbildningsförvaltningen vill kommunen förtydliga att alla lagar och regler har följts i samband med anställningen och att personen bedöms som lämplig och kompetent.

I samband med anställningen i Åmåls kommun tidigare i år redogjorde personen för att hen har varit föremål för en rättslig prövning och gav en förklaring till den.

Liksom vid alla anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen har kommunen i det aktuella fallet tillämpat kommunens egna rutiner för anställning av personal och följt de lagar och rekommendationer som finns. Enligt Skollag (2010:800) 2 kap. § 31 ska utdrag ur belastningsregister begäras in vid anställning, vilket görs vid samtliga anställningar inom barn- och utbildningsförvaltningen. I utdrag ur belastningsregistret för den aktuella läraren finns inga uppgifter att redovisa.

Är utdraget korrekt är det varje rektor som tillsammans med ansvarig verksamhetschef gör en bedömning kring den sökande utifrån Skolverkets rekommendationer, intervju och referenstagning. Den aktuella läraren har tidigare under 3 år arbetat i kommunen med mycket goda vitsord. I samband med den aktuella anställningen togs efter intervju referenser från rektor och ansvariga på de skolor personen varit anställd på efter tidigare anställning i Åmåls kommun. Båda skolorna gav mycket goda referenser.

Den berörda verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen bedömde och bedömer fortfarande att personen är lämplig och kompetent för sina arbetsuppgifter. 


Kent Jönsson
Verksamhetschef grundskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?