Nyhetslista

Publicerad 2020-04-06

Ansökan till feriepraktiken 2020 är nu öppen

Åmåls kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar folkbokförda i Åmåls som i år går ur årskurs 9, årskurs 1 årskurs 2 på gymnasiet och introduktionsprogrammen på gymnasiet. Ansökningsperioden är öppen fram till måndag 4 maj.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OCH ANSÖKA OM FERIEPRAKTIKPLATS


Publicerad 2020-04-03

Sommartid på Östby miljöstation

Nu har vi sommartid på Östby miljöstation. Vi har kvällsöppet till 18.00 måndag och torsdag. Det är just nu många som kommer till oss på miljöstationen, framför allt på lördagarna. Vi vill att ni som besöker oss är symptomfria och håller avstånd till varandra.

Här kan du läsa mer om Östby miljöstation och öppettider


Publicerad 2020-04-02

Sopning och sandupptagning

Sandupptagning på kommunens gator har nyligen påbörjats lite, men från 6 april går det med full insats. Det är av största vikt att du som fastighetsägare utför din del av vårstädningen före vi kommer.

Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.

Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS. Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.

Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor och utförs i följande turordning:
Gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, sydvästra Åmål, sydöstra, nordvästra, nordöstra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog.

Vid ev. frågor kontakta Teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon: 0532-173 02, e-post: kundtjanst.teknikfritid@saffle.se


Publicerad 2020-03-30

Del av Åsgatan avstängd 31 mars-1 april

På tisdag och onsdag (31 mars-1 april) kommer del av Åsgatan mellan Adolfsbergsgatan och Läroverksgatan att stängas av och trafiken kommer att ledas om. Avstängningen görs på grund av arbete med att ansluta ny spilledning och vattenledning till Rösparksskolan.


Publicerad 2020-03-30

Dags för föreningar att söka ungdomar för feriepraktik i sommar

Åmåls kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar folkbokförda i Åmåls som i år går ur årskurs 9, årskurs 1 årskurs 2 på gymnasiet och introduktionsprogrammen på gymnasiet. Fram till 12 april kan föreningar söka ungdomar för feriepraktik i sommar. Läs mer om feriepraktiken 


Publicerad 2020-03-25

Skulle du vilja läsa till lärare åk 4-6 på hemmaplan?

Om du är intresserad så kan du läsa mer om utbildningen och campus Åmål på Karlstads universitets hemsida.

Klicka här för att läsa mer


Publicerad 2020-03-24

Skolverket beslutar att ställa in resterande nationella prov under våren 2020

Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset och med anledning av den senaste tid avser Skolverket att besluta om att ställa in resterande nationella prov under våren. Skolverket är skyldigt att skicka ut förslag till i föreskrifter på remiss och när det gäller frågan om nationella prov så har Skolverket skickat ut en snabbremiss. Remissinstanserna måste komma in med eventuella synpunkter senast 23 mars 2020. Därefter kommer Skolverket gå igenom synpunkterna och fatta ett formellt beslut de närmaste dagarna. Men eftersom Skolverket får många frågor från lärare och huvudmän om hur de nationella proven ska genomföras våren 2020 så väljer de att redan nu kommunicera vad de avser att besluta. När beslutet formellt är fattat kommer Skolverket publicera mer information på skolverket.se.

Enligt Skolverket är de nationella proven ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Upplever läraren att det saknas information om elevens kunskaper på grund av att eleven inte gjort det nationella provet får läraren ta ställning till om det behövs annan kompletterande information om elevens kunskaper. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uttalar sig på Skolverkets hemsida i frågan: ”Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas”, säger han.

Åmåls kommuns grundskolor vill därför informera elever och vårdnadshavare om hur vi avser att arbeta utifrån detta kommande beslut.

Skolverkets uttalanden och kommande beslut ska tolkas som att en elev inte ska riskera att drabbas vad gäller bedömning av kunskaper, betyg eller gymnasiebehörighet av att ett nationellt prov inte genomförs. Det är lärarnas ansvar att förse eleven med de uppgifter som behövs för att läraren ska kunna göra en allsidig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Verksamheten i Åmåls kommuns grundskolor känner sig trygga med att det här arbetet ska fungera bra. Behörigheten bland skolans lärare är hög och många har arbetat med betygsättning och nationella prov under en lång rad år. Lärarna i grundskolan har också lång erfarenhet av att konstruera och gemensamt bedöma olika elevuppgifter varav nationella prov utgör en del. Den erfarenheten används nu för att säkerställa att elever ska känna sig trygga med att deras kunskaper kommer att kunna bedömas oavsett om de nationella proven genomförs eller inte.

Kent Jönsson
Verksamhetschef, grundskolan


Karlbergsgymnasiet
Här kan ni läsa Karlbergsgymnasiets information gällande Skolverkets beslut att ställa in nationella prov >


Skolverket
Läs mer på Skolverkets hemsida >


Publicerad 2020-03-23

Vägarbete korsningen Lunnegatan/Kungsgatan

Från onsdag 25/3 till fredag 27/3 råder begränsad framkomlighet vid korsningen Lunnegatan/Kungsgatan på grund av vägarbete.

Eventuella frågor ställs till gatuingenjör Hans Sundberg, 0533-68 17 37


Publicerad 2020-03-20

Frivilliga hjälper personer i riskgrupper

Från och med på måndag 23 mars kan personer i riskgrupper som är i behov av hjälp till följd av coronapandemin att kunna få hjälp med att handla, rasta hunden och annat praktiskt. Det är frivilliga resursgruppen, FRG, som samordnar hjälpen tillsammans med Röda Korset, Försvarsutbildarna och kommunen. Måndag-fredag kl 8-13 går det att ringa 076-8437900 eller 076-8437910.

Läs mer om kommunens åtgärder under rådande coronapandemi.


Publicerad 2020-03-20

Returenbutiken

Returenbutiken är stängd från och med 23 mars fram till den 15 april. All hämtning och leverans är också inställd.


Publicerad 2020-03-19

Angående verksamhetsbidrag

Vi har förståelse för att många föreningar väljer att senarelägga sina årsmöten på grund av coronaviruset.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars, men det går bra att komplettera med årsmöteshandlingarna efter att årsmötet ägt rum.

Klicka här för att komma till ansökningsblanketten


Publicerad 2020-03-18

Miljömötet i Fengersfors 23 mars inställt

Informationsmötet den 23 mars, kl.18.00 i Fengersfors Folkets Hus om miljöundersökning vid Fengerfors bruk, Knarrbyån och sjön Ärr är inställt. Mötet som är inställt på grund av coronaviruset kommer att hållas vid ett annat tillfälle.


Publicerad 2020-03-17

Skolor, fritidshem och förskolor håller öppet tillsvidare. Omsorg/tillsyn för barn till föräldrar som jobbar i samhällsviktig verksamhet förbereds.

Publicerad 2020-03-16

Feriepraktik i Åmåls kommun 2020

Vi har fått in många frågor angående sommarens feriepraktik för ungdomar. Feriepraktiken kommer att erbjudas till ungdomar folkbokförda i Åmåls kommun som i år går ur årskurs 9, 1:an, 2:an eller IM-programmen på gymnasiet. Ansökan till feriepraktiken kommer att öppna i början av april och stänga i början av maj månad. Ansökan kommer att göras online på amal.se. Håll utkik på hemsidan, annonser i tidningen och våra sociala medier.

Publicerad 2020-03-13

God handhygien viktigt för att förhindra smittspridning


Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom poängterar vikten av god handhygien. Kommunledningen berättar om hur kommunen jobbar för att begränsa smittspridning.


Publicerad 2020-03-12

Nya beslut i Åmåls kommun med anledning av coronaviruset

Åmåls kommun utökar insatserna för att motverka spridningen av coronaviruset.
Det är kommunernas huvudsakliga uppgift att säkerställa att så mycket som möjligt av den samhällsviktiga verksamheten - såsom vård, omsorg, skola, vattenförsörjning och räddningstjänst - kan upprätthållas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Centrala ledningsgruppen har idag kompletterat tidigare beslut med ytterligare åtgärder. Fler beslut kommer att fattas om situationen så kräver.
Vägledande för kommunens arbete är de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter utfärdar.

Det enskilt viktigaste för att förhindra smittspridning är allt jämt god handhygien. Därför uppmanas alla att frekvent tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:

• Kommunens Centrala ledningsgrupp är satt i stabsläge vilket innebär mer frekventa möten för att följa händelseutvecklingen och fortlöpande kunna fatta nödvändiga beslut.

• Kommunens pandemiplan uppdateras, nytt beslut tas på kommunstyrelsen onsdagen den 18 mars.

• Generellt ska personal inom Åmåls kommun vara symtomfri från sjukdom i 48 timmar innan återgång i tjänst.

• Endast nödvändiga tjänsteresor får genomföras. Undantag beslutas av förvaltningschef.

• Förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och för personal att jobba hemifrån förbättras.

• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

• Besöksförbud för alla personer med förkylnings- och luftvägssymtom införs i alla kommunala verksamheter. Information om detta anslås på alla entrédörrar.

• Barn/elever i förskola och skola som uppvisar symtom ska vara hemma. Barn/elever som varit hemma och sjuka, ska vara symtomfria från sjukdom i 48 timmar innan återgång till förskola/skola.

• Besöksförbud råder på alla äldreboenden och särskilda boenden i Åmåls kommun. Undantag kan beviljas.

• Dagverksamheterna Täppan och Träffpunkten på Åmålsgården stängs till vidare.

• Planerade aktiviteter på äldreboenden med externa aktörer ställs in tills vidare.

• Kommunala fastighetsbolaget, ÅKAB, åtgärdar endast akuta ärenden på äldreboenden och i sitt övriga fastighetsbestånd.

• Post levereras till särskild brevlåda utanför äldreboenden.

• Påskparaden 2020 är inställd.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.


Publicerad 2020-03-12

Besöksförbud råder på alla äldreboenden och särskilda boenden i Åmåls kommun

På rekommendation från kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar välfärds- och arbetsmarknadsnämnden att besöksförbud råder på alla äldreboenden i Åmåls kommun. Besöksförbudet gäller från och med idag den 12 mars 2020 kl 15:00. Bakgrunden till beslutet är den pågående smittspridningen av covid-19.

Publicerad 2020-03-12

Återvinningstation vid Östra Åsen tillfälligt avstängd

Återvinningsstationen vid Östra Åsen behöver temporärt stängas av 16 mars-19 mars på grund av ombyggnation av vägen. Under denna period ombeds du lämna din återvinning på någon av de andra återvinningsstationerna.


Publicerad 2020-03-11

Information från barn-och utbildningsförvaltningen gällande coronavirus (uppdatering 11 mars)

11 mars

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter sitter det från och med idag STOPP-skyltar på entrédörrarna som uppmanar alla som är sjuka, känner sig sjuka, hostar och nyser att stanna utanför lokalerna. Inga sjuka barn/elever eller personal ska vistas i lokalerna.

För att skydda sig själv och varandra är det viktigt att:
- man stannar hemma om man är sjuk! Sjukanmälan görs som vanligt till förskola/fritidshem/skola.
- tvätta händerna noga och länge.
- använda handsprit.
- inte peta/röra sig i ansiktet.


10 mars

Just nu rapporteras mycket om Covid-19 (coronavirus) spridning i världen och i Sverige och läget förändras hela tiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen noggrant och arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget ska alla friska elever vara i skolan. De elever som är sjuka, oavsett anledning ska vara hemma tills de är friska.

Finns misstanke om att barn/elev är smittad av Covid-19 ska vårdnadshavare ringa 1177, detsamma gäller personal. För frågor kring Covid-19, ta kontakt med 113 13.

För att förhindra smittspridning gäller följande:
Sjuka barn/elever och personal ska vara hemma och här gäller låg tröskel = ingen ska vara i förskola/skola eller på sin arbetsplats när man är sjuk. Barn/elever som är sjuka ska skickas hem och det är vårdnadshavaren som ansvarar för att hämta sitt barn upp fram tills dess att barnet har fyllt 18 år och är myndig.

Samtliga verksamheter arbetar aktivt med information till elever och att lära/öva med barn att:
- nysa/hosta i armvecket
- tvätta händerna – NOGA (30 s med rikligt med tvål och varmt vatten - flera gånger per dag, före måltider, efter toalettbesök)
- peta inte med händerna i ansiktet

Information på arabiska pdf (pdf 152 KB)


/Barn- och utbildningsförvaltningen


Publicerad 2020-03-11

Hjälp kommunen att förhindra smittspridning

Med anledning av coronaviruset vidtar kommunen ett antal åtgärder för att förhindra smittspridning och skydda sköra människor. Alla kan bidra till att förhindra smittspridning genom att inte smitta andra. Vi betonar vikten av god handhygien och att inte utsätta andra människor för smittorisk om du är sjuk. Kommunen avråder bestämt för besök på äldreboenden, gruppboenden eller andra kommunala verksamheter om du är sjuk. Anslag kommer att sättas upp på alla byggnader med kommunala verksamheter.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:
• Anslag sätt upp på alla byggnader med kommunala verksamheter om att inte gå in om du har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta, feber. På anslaget anges ett telefonnummer dit du kan ringa för att få kontakt med personal.
• Kommunens IT-enhet skapar förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och att personal kan jobba hemifrån.
• Vi undviker kroppskontakt genom att inte skaka hand med varandra. Alla medarbetare påminns om vikten av god handhygien.
• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.


Publicerad 2020-03-09

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av spridningen av coronaviruset uppkommer många frågor. Alla som har frågor om viruset kan ta del av bekräftat information från ansvariga myndigheter. Se länkar. Du som vill ställa frågor om viruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Åmåls kommun följer utvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunen har upparbetade kontaktvägar med primärvården och har en nära samverkan med Smittskydd Västra Götaland och vårdhygienisk expertis. Kommunen poängterar också vikten av att vara källkritisk.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

God handhygien
Det är viktigt med god handhygien för att minska risken för smittspridning.

God handhygien (olika språk) pdf (pdf 1,6 MB)


Publicerad 2020-02-27

Är du en attraktiv arbetsgivare?

Få input kring hur du kan skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke genom positiv attityd och kunskap om framtidens kollegor.


Publicerad 2020-02-25

Att vistas i spårområdet är förbjudet och livsfarligt!

Åmåls kommun har uppmärksammats på att många genar över järnvägsspåret söder om Strömstadsvägen för att komma till Industrigatan i stället för att gå runt via bron över järnvägen. Vi vill därför upplysa om att detta är förenat med livsfara då ett tåg inte har någon chans att stanna. Bromssträckan är många hundra meter. Att vistas i spårområdet är förbjudet och livsfarligt! Åmåls kommun har informerat Trafikverket som är ansvariga för spåranläggningen.


Publicerad 2020-02-24

Nu rivs Rösparksskolan

Idag inleddes rivningen av Rösparksskolan. Under veckan kommer hela den västra flygeln att rivas.


Publicerad 2020-02-18

Uppskattad jobbmässa på Karlbergsgymnasiet

Karlstads Universitet, Högskolan Väst och Chalmers var några av de 15 utbildare som deltog i en ny och mycket uppskattad utbildningsmässa på Karlbergsgymnasiet i Åmål.


Publicerad 2020-02-14

Nybyggnation av lägenheter i centrum

På en centralt belägen hörntomt vid korsningen Södra Långgatan / Nybrogatan i Åmåls centralort har en ny detaljplan upprättats. Kommunens vilja är att tomten i första hand bebyggs med bostäder även om planbestämmelserna också anvisar centrumfunktioner, kontor och vårdboende.


Publicerad 2020-02-04

Hur mår vi i Åmåls kommun?

Är du en av drygt 500 invånare i Åmåls kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.


Publicerad 2020-02-03

Information om gatuavstängning vid Östra Åsen

Östra Åsenvägen mellan Klövervägen och Åkervägen kommer att vara avstängd i båda riktningar under perioden 3 februari 2020 till 2 april 2020. Gatuavstängningen görs i samband med ombyggnation av gatan. Återvinningsstationen på Klövervägen kommer att vara tillgänglig under byggtiden.

Skiss över avstängningen på Östra Åsenvägen pdf (pdf 279 KB)

Publicerad 2020-01-30

Första spadtaget för Nya Rösparksskolan

Idag togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Redan i eftermiddag börjar arbetet där den nya gymnastiksalen ska ligga.


Publicerad 2020-01-29

Åmåls kommun är en stark samhällsbyggare

För första gången sedan 2004 har Åmåls kommun genomfört Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) utredning kommunkompassen. Redovisningen pekar på ett bra resultat.


Publicerad 2020-01-28

Förtydligande med anledning av inslag i SVT Väst

Förtydligande med anledning av inslag i SVT Väst som tar upp frågan om avdrivning av älgar från Hanebols friluftsområde. Vi ser över alla arrendeavtal och där ingår alla jaktarrenden. Det fall som nu tas upp i media är gammalt och var en muntlig uppgörelse långt tillbaka i tiden och därmed absolut dags att se över. Ett uppdrag som redan ligger på bordet.


Publicerad 2020-01-23

Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.


Publicerad 2020-01-21

Göteborg filmfestival i Åmål

I år är Saga Åmål filmårskommun och partner till Göteborg Film Festival. Det innebär att vi kommer att erbjuda delar av festivalens program och utbud här i Åmål!


Publicerad 2020-01-20

Åtta tågturer och enklare biljetthantering

Tågtrafiken på sträckan Karlstad- Göteborg kommer att förbättras och få åtta avgångar. Det spelar ingen roll om du köpt biljetten av SJ, Västtrafik eller Värmlandstrafik när du reser mellan städerna.


Publicerad 2020-01-17

Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB  har beslutat att dra tillbaka det överklagade bygglovet för Nya Rösparksskolan och lämna in en ny bygglovsansökan.


Publicerad 2020-01-17

Bidrag enskilda vägar

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2019 ska vara oss tillhanda senast 2020-03-15.

Till ansökan skall utdrag ur räkenskaper av- seende årskostnader för väghållning bifogas. Kostnaderna skall vara styrkta med faktura-kopior. Alternativt kan vägföreningensrevisor intyga uppgifternas riktighet. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet måste utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

Har vägföreningen organisationsnummer skall detta anges.

För att ansökan ska vara komplett måste bankkonto/-giro eller plusgiro anges.

Blanketter finns på: www.amal.se och www.saffle.se samt i receptionen på förvaltningsbyggnaden Norrtull, Åmål och på Järnvägsgatan 9, Säffle.

Eventuella frågor ställer Du till: Maria Olsen tel. 0533-68 17 60, maria.olsen@saffle.se eller Gunnar Ericson tel. 0533-68 17 56 (finns att nå på onsdagar), gunnar.ericson@saffle.se.


Publicerad 2020-01-14

Kan vi i Dalsland skapa ett utvecklingscentrum?

Kan vi i Dalsland skapa ett utvecklingscentrum där vi kraftsamlar kring utbildning, kompetensförsörjning och näringsliv?

Färgelanda kommun tillsammans med Dalslands Folkhögskola har tagit initiativ till att bjuda in näringsliv, kommuner, tjänstemän och organisationer i Dalsland till ett seminarie den 27 januari. Anmälan ska vara inkommen senast 23 januari.

Mer information och anmälan pdf (pdf 163 KB)

Publicerad 2020-01-14

Förtydligande om 65-årsgräns för seniorkortet

Efter ett politiskt beslut i kommunen kommer seniorkortet att börja gälla från 65 år istället för dagens åldersgräns 75 år. Till följd av att Västtrafik inför en ny zonindelning i länet är det i dagsläget oklart när kommunen kommer att kunna införa 65-årsgränsen. Vi lägger ut information här på hemsidan så fort vet mer om detta. Tills vidare gäller åldersgränsen på 75 år för Västtrafiks seniorkort. 

Läs mer om seniorkortet.


Publicerad 2020-01-14

Nedmontering av julbelysning i centrum

På torsdag den 16 januari från kl 18:30 kommer vissa gator i Åmål centrum att stängas av för nedtagning av julgirlanger. Ungefärliga tider för gatuavstängningarna är följande:
 
ca kl 18:30-20:00 - Torggatan mellan Kungsgatan och Västerlånggatan.
ca kl 20:00-21:30 - Kungsgatan mellan Torggatan och Lunnegatan.
ca kl 21:10-24:00 - Kungsgatan mellan Hjeltegatan och Norra Långgatan.
 
Tiderna är anpassade för att inte störa busstrafik och övrig trafik för mycket. Vi hoppas att detta inte ska ställa till det allt för mycket för framkomligheten.
 
/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Publicerad 2020-01-10

Näringslivsfrukost den 24 januari

Till dig som företagare i Åmåls kommun -
välkommen på årets första näringslivsfrukost 24 januari!

• Åmåls Industriförening och Företagarna Åmål presenterar sina föreningar.
• Susanne Korduner, tf chef näringsliv- och kommunikationsenheten Åmåls kommun, bjuder in till fortsatt dialog och berättar om hennes tankar.

Anmäl dig senast 22 januari till ulrika.abrahamsson@amal.se


Publicerad 2020-01-09

Företagare här i Åmåls kommun

Ni har dagarna fått ut Svenskt Näringslivs enkät om vårt lokala företagsklimat i Åmål. Era svar på enkäten är viktiga, de ger oss ett bra underlag att fortsätta vårt arbete för ett bättre företagsklimat. Ta några minuter och besvara frågorna så hjälper du oss att göra skillnad.


Publicerad 2020-01-09

Växelsamarbete i Dalsland

För att öka tillgängligheten för alla som ringer till kommunens växel har de fyra Dalslandskommunerna Åmål, Mellerud, Färgelanda och Dals-Ed ett samarbete mellan telefonväxlarna. Den som ringer till Åmåls kommuns växel kommer till Åmåls kommun, men vid belastningstoppar och tillfällig frånvaro kan det vara en växeltelefonist från en av de andra samarbetskommunerna som svarar.

Publicerad 2020-01-03

Kommunen avslutar Kinaprojekt

Åmåls kommun har beslutat att avsluta ett pågående välfärdsprojekt i samverkan med den kinesiska partnerstaden Dunhungan. Projektet avslutas två år tidigare än planerat i väntan på en ny internationell strategi.


Publicerad 2020-01-03

Öppet brev till idrottsrörelsen med anledning av Nya Rösparksskolan

V har fått synpunkter från lokala idrottsföreningar och distriktsförbundet om att storleken på idrottshallen vid Nya Rösparksskolan är för liten. Föreningar vill se en fullstor idrottshall istället för den planerade mindre idrottshallen som är anpassad för de unga elevernas behov. Kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S) förklarar beslutet om en mindre idrottshall. 


Publicerad 2020-01-03

Digital stadsvandring i Åmål

Med hjälp av mobilen eller läsplattan kommer Åmålsbor och besökare att kunna gå en digital stadsvandring i centrala Åmål med hjälp av en app. Fram till den 7 januari 2020 genomför vi medborgardialogen Digital stadsvandring i Åmål.


Publicerad 2020-01-03

På väg mot eget företag eller nybliven företagare?

Dalslands kommuner och Sensus bjuder in till Starta-eget-kurs. Vi vänder oss till dig i Dalsland som vill veta mer om hur det är att vara egen företagare, som har en affärsidé eller nyligen har startat företag. I kursen ingår sju utbildningstillfällen med start 20 januari. Kostnadsfritt, endast litteraturkostnad tillkommer! För mer information och anmälan följ länken nedan!
Varmt välkomna!

 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-01-07

Synpunkter på sidan?