Projekt


Om Leaderprojekt ”Hållbara Evenemang”

Allt fler orter, kommuner och regioner satsar stort på evenemangsutveckling. Evenemang anses i allt större omfattning vara ett strategiskt utvecklingsområde med mycket stor potential och en mycket viktig tillväxtgenerator inte minst för turismnäringen. Arrangemang är oftast starka reseanledningar som genererar positiva ekonomiska effekter samtidigt som platserna för arrangemangen marknadsförs och även blir attraktivare som bostadsorter.

Leaderprojekt ”Hållbara evenemang” ska genomföras i Åmåls och Årjängs kommuner med Åmåls kommun som projektägare. Syftet med projektet är att genom utökade kunskaper långsiktigt och hållbart säkra lokala evenemang över tid. Projektet ska vara ett pilotprojekt vars resultat ska kunna vara till nytta för andra evenemangsarrangörer och destinationer. Målet med projektet är att genomföra nulägesanalyser och evenemangsundersökningar samt ett processarbete för att utveckla en hållbar och långsiktig modell för samverkan mellan evenemangsarrangörer, föreningsliv, näringsliv och kommuner. En utvecklad och mer strukturerad samverkan mellan olika evenemangsintressenter anses vara avgörande för att kunna arbeta mer långsiktigt och strategiskt med evenemangsfrågor.

Evenemangen Åmåls Bluesfest och Hästkraft i Årjäng ska utgöra skarpa case i projektet och ligga som en viktig grund för projektarbetet. I juli 2022 ska två större turistekonomiska undersökningar göras i samband med evenemangens genomförande. Därutöver ska intervjuer och möten ske med evenemangens olika intressenter.  Viktigt blir att mer detaljerat försöka klargöra vilka olika effekter, ekonomiska och andra, som evenemangen medför både i stort och för de enskilda intressenterna. Intressenterna ska också lämna synpunkter på bland annat samverkans- och utvecklingsfrågor.

Projektet ska ge kommunerna, arrangörerna och andra evenemangsintressenter nya och mer detaljerade fakta och kunskaper om effekterna av lokala evenemang i allmänhet och evenemangen Åmåls Blues Fest och Hästkraft Årjäng i synnerhet. Man ska också få kunskaper om besökarnas upplevelser och syn på evenemangen och arrangörsorterna Åmål och Årjäng. Förutsättningar för att utveckla, förbättra och långsiktigt säkerställa evenemangen ska erhållas.

 

För mer information om projektet kontakta:

Näringslivsutvecklare Jenny Christensen -  jenny.christensen@amal.se – 0532 - 173 01
Projektledare Anders Bring – andersbringab@gmail.com – 070 899 79 92

Sidan uppdaterades 2023-08-23

Synpunkter på sidan?