Åmål topp tre i företagsklimat

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

De företag som haft ärenden med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden 2018 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen 2018 omfattar 171 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar.

Det genomsnittliga NKI-värdet för deltagande kommuner är 72. NKI-värdet för Åmål är 83, vilket gör att vi hamnar på plats tre! Av alla ärenden som skickades ut 2018 fick vi en svarsfrekvens på 64%. Åmål deltar i undersökningen även 2019.

- Vi är otroligt glada över det fina resultatet. Det visar att vi arbetar i rätt riktning och att våra handläggare har ett bra förhållningssätt i vårt myndighetsutövande och i kontakter med våra företag, säger kommunens näringslivsutvecklare Marianne Carlsson.

Sidan uppdaterades 2023-04-19

Synpunkter på sidan?