Upplägget av kommunens utrednings- och planeringsarbete

Hur kom idén om en kriminalvårdsanstalt i Åmål upp?
Svar: I en motion i november 2019 föreslogs att Åmåls kommun skulle ta kontakt med Kriminalvården om etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen samt att kommunen också skulle undersöka möjligheten till lämplig etableringsplats i kommunen. Kommunstyrelsen föreslog i mars 2020 kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutade med bred enighet i enlighet med förslaget. 

Är de politiska partierna i kommunen eniga om etableringen?
Svar: Den politiska enigheten om fördelarna med en kriminalvårdsanstalt i Åmål har varit stor ända sedan motionen med idén om etableringen. Alla partier i kommunstyrelsen står bakom kommunens intresseanmälan till Kriminalvården.

Politisk enighet och ett brett stöd från allmänheten är viktigt för att lyckas med etableringen.

Hur jobbar kommunen med etableringen?
Svar: Kommunen har etablerat en organisation med resurser, kompetens och processer för samverkan med Kriminalvården

En politisk styrgrupp och en tjänstemannagrupp har etablerats. I styrgruppen ingår Michael Karlsson, kommunstyrelse ordförande, Christer Törnell (KD), Ewa Arvidsson (S), Jerry Saxin (S), Lars-Olof Ottosson (C), Lotta Robertsson Harén (MP), Michael Karlsson (M), Olof Eriksson (S), Ove Kaye (SD), Peter Olsson (V) och Peter Stenberg (L).

I tjänstemannagruppen ingår Björn Wennerström, Samhällsbyggnadschef, Jan-Erik Samuelsson, t.f. kommundirektör, Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef och Helen Halvardsson, förvaltningschef Säffle.

Hur ser tidsplanen ut?
Svar: Målet är att Åmål inom 2 år ska ha tecknat en avsiktsförklaring med Kriminalvården om etablering av en större kriminalvårdsanstalt kommunen. 

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?