Skäl för en kriminalvårdsanstalt i Åmål

Vad har Åmål att tjäna på att få en kriminalvårdsanstalt i kommunen?
Svar: Erfarenheterna från kommuner där man tidigare etablerat anstalter är positiva. En ny anstalt kommer att innebära nya arbetstillfällen och möjligheter för det lokala näringslivet att leverera varor och tjänster till Kriminalvården (källa kriminalvarden.se). Tillväxt i kommunen skapar också goda förutsättningar för bl.a. skola och äldreomsorg.

En etablering är också positiv för utveckling av infrastrukturen i både kommunen och regionen. Regional och nationell kollektivtrafik via tåg, flyg och buss både för arbetspendling och allmänna förbindelser påverkas av en etablering av en i Åmål. Det skulle kunna skapa underlag för pendlarbussar/tåg i närregionen, förbindelser till snabbtåg och flyg. Detta skulle kunna bära med sig en möjlighet att samtidigt förstärka möjligheterna till arbetspendling för Åmålsbor till näraliggande orter.

Vad betyder en etablering i Åmål för regionen?
Svar: En etablering av en större kriminalvårdsanstalt i Åmål skulle i flera avseenden kunna betyda mycket för Dalsland och Västra Värmland. Etablering i Åmål skulle få effekter på sysselsättning, näringsliv, kommunikationer och annan infrastruktur, utbildning m.m. Det gör att en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Åmål inte bara är en angelägenhet för Åmål utan för hela Västra Götalandsregionen och Region Värmland, med allt vad det betyder av samverkansmöjligheter med regioner och närliggande kommuner. 

Minst två av landets regioner (Västra Götaland och Värmland), samt minst sex kommuner (Åmål, Säffle, Mellerud, Bengtsfors, Ed, Årjäng) skulle direkt beröras, och säkert ännu fler om de regionala kommunikationerna stärks. 

Finns det inte en risk för att Åmål blir en mindre attraktiv ort?
Svar: Nya arbetstillfällen, nya möjligheter för det lokala näringslivet, bättre infrastruktur ger en positiv bild av möjligheterna i kommunen. Till detta kommer att Åmåls intresseanmälan till Kriminalvården visar att kommunen är beredd att ta ett samhällsansvar genom att skapa goda förutsättningar för etablering av en kriminalvårdsanstalt. 

Kommer inte fastigheterna att bli mindre värda i Åmål?
Svar: Fler jobb talar för en positiv utveckling och en ökad efterfrågan av bostäder. Det finns inget som talar för att fastighetspriserna generellt skulle påverkas negativt. 

Kommer inte en Kriminalvårdsanstalt som kräver mycket mark vara miljöförstörande?
Svar: Den tekniska utredningen har tagit fram alternativ som beaktar de krav på mark som en kriminalvårdsanstalt ställer och att de ska bli så få störningar för de boende och miljön som möjligt.

Varför visar Kriminalvården intresse för Åmål?
Svar: Behovet av nya platser på kriminalvårdsanstalter är mycket stort och har ökat under senare år bl.a. på grund av längre straff. Bristen är för närvarande alarmerande och behovet av nya platser ökar både på kort och lång sikt. Kriminalvården har aviserat att man i februari kommer att skriva upp sin prognos och ännu fler anläggningar än tidigare beräknat kommer att byggas. Trycket på Kriminalvården att få fram fler platser så fort det går och öka takten i den långsiktiga kapacitetsutbyggnaden har ökat.

Vilka krav ställer Kriminalvården för att en etablering ska bli av?
Svar: Kriminalvården ställer stora krav på sina etableringar. Det finns en kravlista som kommunen måste leva upp till.

  • Kan erbjuda lämplig mark, alternativt kan upphandla privat mark i syfte att sälja vidare, till en fastighetsägare.
  • Har förmåga att klara en ökad belastning på till exempel VA-nät och elförsörjning. 
  • Har kommunal service i form av till exempel räddningstjänst med relativt kort inställelsetid, vårdcentral, tandläkare, bibliotek m.m., servicenivån ska kunna förväntas vara intakt över tid.
  • Har eller kan skapas, en infrastruktur i anslutning till en ny kriminalvårdsanläggning i form av vägar och cykelbanor.
  • Har eller kan ordna närhet till kollektivtrafik.
  • Har en bas för rekrytering av personal till kriminalvårdsanläggningen och en gynnsam bostadssituation i kommunen eller inom normalt pendlingsavstånd, gymnasieverksamhet samt närhet till högskola kan stödja det.

Kriminalvården behöver rusta verksamheten för att hantera fler intagna och erbjuda alla ett meningsfullt innehåll. Sysselsättning i form av arbete, studier, behandlingsprogram och annan strukturerad verksamhet är viktiga verktyg för att skapa en säker och trygg miljö för intagna och medarbetare. 

Behovet är stort hos Kriminalvården av att rekrytera medarbetare inom många yrkeskategorier i samband med att verksamheten byggs ut på en ort. Goda förutsättningar för verksamheten och rekrytering av personal är viktiga mervärden för Kriminalvården vid beslut om etableringar.

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?