Region Öst blir området där Kriminalvården planerar för ytterligare anstalt

På måndagen fattade Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren ett så kallat initieringsbeslut rörande en ny anstalt i region Öst. Ett initieringsbeslut är det första steget mot att etablera en ny anstalt och fattas tidigt i processen.

Åmåls kommun har sedan hösten 2020 arbetat intensivt med att få till en etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Kriminalvården har ett kraftigt ökat behov både på kort och lång sikt och prognoser bedöms behöva revideras för ytterligare platser.

Det har pågått ett arbete både på politisk och tjänstepersonsnivå i Åmåls kommun. Kommunstyrelsen tillsatte en politisk styrgrupp för att hantera det fortsatta arbetet för en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun. Tillförordnade kommundirektören Jan-Erik Samuelsson utsåg en tjänstemannagrupp som ska vara särskilt anvisad att arbeta med frågan om en etablering.

- Vi beklagar såklart Kriminalvården beslut om att gå vidare med en ny anläggning i region Öst, säger Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi kunde visa på mycket bra förutsättningar för en etablering i Åmål och vi är många aktörer i regionen som tillsammans och samstämmigt står bakom ansökan. Att få en statlig aktör till Åmål hade varit ett stort lyft för hela området. Processen och arbetet för nya etableringar fortsätter, säger Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kriminalvården ställde upp en rad tuffa, bland annat krav på lämplig mark, el- och vattenförsörjning och möjligheten att kunna pendla kollektivt till den nya anstalten. Åmåls kommun har under arbetets gång kunnat visa att alla krav kan uppfyllas för en etablering.

- Genom arbetet som gjorts är Åmål på agendan och vi har positiva blickar mot oss för framtida etableringar, säger Michael Karlsson.

Åmåls ledning både bland politiker och tjänstemän anser att arbetet som gjorts varit bra och grundligt, trots Kriminalvårdens beslut om planerad anstalt i östra regionen. Processen för möjliga etableringar, fortsatta satsningar mot andra statliga myndigheter, markfrågor och samarbetet mellan våra regioner och kommuner är väl förberett och har tagit stora kliv tack vare arbetet som lagts ned.

Läs mer om beslutet på Kriminalvårdens hemsida

Sidan uppdaterades 2022-01-10

Synpunkter på sidan?