Etablering av kriminalvårdsanstalt

Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren har fattat ett så kallat initieringsbeslut rörande en ny anstalt i region Öst. Åmåls kommun har sedan hösten 2020 arbetat intensivt med att få till en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun.
Läs mer om Kriminalvårdens beslut

Kommunen arbetar just nu intensivt med att få till en etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen. Kriminalvården har ett kraftigt ökat behov både på kort och lång sikt. Kriminalvårdens prognoser bedöms behöva revideras och ännu fler anläggningar byggas.

Etableringen av en kriminalvårdsanstalt i Åmål skulle medföra positiva effekter för samtliga omgivande kommuner, på båda sidor om länsgränsen mellan Västra Götaland och Värmland, men också regionen i stort.

Som ett led i arbete för att möjliggöra en etablering i kommunen pågår nu arbete både på politisk nivå och tjänstepersonsnivå i Åmåls kommun. Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för att hantera det fortsatta arbetet rörande en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i Åmåls kommun. Tillförordnade kommundirektören Jan-Erik Samuelsson har utsett en tjänstemannagrupp som ska vara särskilt anvisad att arbeta med frågan om en etablering.


Frågor och svar 

Debattartikel i Aftonbladet

Åmåls kommun fortsätter att arbeta för en etablering av en kriminalvårdsanstalt. Kommunfullmäktige beslutar i januari om ett markinköp av cirka 26 hektar mark väster om Åmål intill E45. Markköpet ökar förutsättningarna för att kunna erbjuda Kriminalvården en snabb lösning på en etablering. Åmåls förtroendevalda har gått samman i en debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 9 januari.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rEbdgl/vi-ar-redo--bygg-ett-fangelse-har-hos-oss

Svar på insändare: Är jobben viktigare än trygghet? Publicerad 201224.


- Etableringen av en kriminalvårdsanstalt skulle betyda oerhört mycket för Åmål. Tidigare etableringar på nya orter har inneburit ungefär ett nytt jobb per intagen på en nyetablerad anstalt. Därtill kommer att en så stor ny statlig verksamhet ger ökad efterfrågan på varor och tjänster lokalt, liksom mer efterfrågan för den lokala handeln. Fler jobb ger bättre förutsättningar för kommunens verksamheter, som skola och äldreomsorg.

- En etablering skulle fördjupa det regionala samarbetet mellan Åmål och närliggande kommuner och vara mycket betydelsefull både för Västra Götalands och Värmlands län. Det skulle ge grund för att stärka kommunikationer och vidga vår lokala arbetsmarknad.

- Det är anledningen till att vi, i brett politiskt samförstånd, har skrivit till Kriminalvården och föreslagit Åmål som etableringsort för en ny kriminalvårdsanstalt. Bakgrunden är en motion till Åmåls kommunfullmäktige, där 34 av 35 ledamöter den 200331 ställde sig bakom förslaget. Det stämmer alltså inte att arbetet började med en riksdagsfråga, även om vi välkomnar att den ställdes.

- Vi har mött stort stöd för vår vilja att få till stånd en etablering i Åmål. Om vi lyckas med detta avgörs av två saker: Kriminalvårdens behov och krav för att en etablering ska göras och hur väl vi i Åmåls Kommun klarar att möta dessa. Därför är hela kommunen, både politik och tjänstemannaorganisationen, inne i ett intensivt förberedelsearbete.

- I våras genomförde kommunen en studie om de tekniska förutsättningarna för en etablering. Under hösten har vi studerat Kriminalvårdens krav och hur Åmål bäst kan möta dem.

- När detta förberedelsearbete är färdigt och dialogen med kriminalvården har kommit längre kommer vi att kunna svara på alla frågor i detalj. Vi kommer löpande informera alla kommuninvånare och alla som vill få en etablering på plats om hur arbetet fortskrider. Vi kommer i närtid att öppna en informationssida på kommunens hemsida där vi löpande ger information och underlag i processen, allt för att ge så god information som möjligt.Behovet av nya platser i Kriminalvården är mycket stort och Åmål kan därför göra skillnad för att skapa ett tryggare Sverige. Men det avgörande är att en etablering vore genuint positiv för Åmål.

-Låt oss dock konstatera att det inte finns någon anledning att tro att tryggheten i kommunen skulle minska med en etablering av en kriminalvårdsanstalt. Det är inte alls erfarenheten från andra kommuner med liknande etableringar. Närvaro av säkerhetsskapande myndigheter kan istället bidra med att tryggheten skulle öka i Åmåls kommun. Vi har redan inlett dialog med Polisen om vår ambition om en etablering här. Alla i Åmål vet hur begränsad närvaro av poliser vi haft i Åmål och Dalsland de senare åren. Detta kan vara ett sätt att vända utvecklingen.  

-Sammantaget ser vi detta som en oerhört viktig möjlighet för Åmåls framtid. En förutsättning för att det ska lyckas är att vi enigt arbetar för att klara det.Insändarfrågan som var publicerad i Provinstidningen 201224 var ställd till Michael Karlsson (S). Då det har utsetts en tvärpolitisk styrgrupp i detta projekt där alla står bakom detta arbete, sker gemensamt svar från styrgruppen.

Michael Karlsson (S)
Christer Törnell (KD)
Ewa Arvidsson (S)
Jerry Saxin (S)
Lars-Olof Ottosson (C)
Lotta Robertsson Harén (MP)
Michael Karlsson (M)
Olof Eriksson (S)
Ove Kaye (SD)
Peter Olsson (V)
Peter Stenberg (L)

Upplägget av kommunens utrednings- och planeringsarbete

Hur kom idén om en kriminalvårdsanstalt i Åmål upp?
Svar: I en motion i november 2019 föreslogs att Åmåls kommun skulle ta kontakt med Kriminalvården om etablering av en kriminalvårdsanstalt i kommunen samt att kommunen också skulle undersöka möjligheten till lämplig etableringsplats i kommunen. Kommunstyrelsen föreslog i mars 2020 kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutade med bred enighet i enlighet med förslaget. 

Är de politiska partierna i kommunen eniga om etableringen?
Svar: Den politiska enigheten om fördelarna med en kriminalvårdsanstalt i Åmål har varit stor ända sedan motionen med idén om etableringen. Alla partier i kommunstyrelsen står bakom kommunens intresseanmälan till Kriminalvården.

Politisk enighet och ett brett stöd från allmänheten är viktigt för att lyckas med etableringen.

Hur jobbar kommunen med etableringen?
Svar: Kommunen har etablerat en organisation med resurser, kompetens och processer för samverkan med Kriminalvården

En politisk styrgrupp och en tjänstemannagrupp har etablerats. I styrgruppen ingår Michael Karlsson, kommunstyrelse ordförande, Christer Törnell (KD), Ewa Arvidsson (S), Jerry Saxin (S), Lars-Olof Ottosson (C), Lotta Robertsson Harén (MP), Michael Karlsson (M), Olof Eriksson (S), Ove Kaye (SD), Peter Olsson (V) och Peter Stenberg (L).

I tjänstemannagruppen ingår Björn Wennerström, Samhällsbyggnadschef, Jan-Erik Samuelsson, t.f. kommundirektör, Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef och Helen Halvardsson, förvaltningschef Säffle.

Hur ser tidsplanen ut?
Svar: Målet är att Åmål inom 2 år ska ha tecknat en avsiktsförklaring med Kriminalvården om etablering av en större kriminalvårdsanstalt kommunen. 

Information till invånarna

Hur kommer jag som Åmålsbo att informeras?
Svar: Information om processens gång kommer finnas löpande tillgängligt på amal.se samt via press och egna sociala kanaler. 

Nya arbetstillfällen

Innebär den nya anläggningen fler jobb i kommunen?
Svar: Kriminalvården bedömer att behovet av personal till en ny kriminalvårdsanstalt (klass 2) kommer bli 1,6 arbetstillfälle per intern, cirka 400, med en flexibilitet att kunna öka platser ytterligare. Myndigheten är en stabil och långsiktig arbetsgivare och en nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya jobb inom flera olika yrkeskategorier.

Tjänsterna är inom olika yrkeskategorier beroende på vilken inriktning, storlek och säkerhetsklass an anstalt har. De flesta arbetar som kriminalvårdare, men för att kriminalvården ska fungera behövs också många andra kompetenser, till exempel arbetsledare, psykologer, kockar, städare, vaktmästeri, jurister och beteendevetare.

Kriminalvården erbjuder även sommarjobb som framför allt kriminalvårdare (gymnasieutbildning krävs).

Dessutom skapas indirekt jobb på arbetsplatser i anslutning till kriminalvårdsanläggningen. Andra verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, dagligvaruhandel, kommunikation och andra kommunala och privata servicefunktioner, påverkas positivt genom en etablering. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av kringservice, många gånger lokaliserad i närområdet.

Säkerhet

Hur fungerar säkerheten runt en anstalt?
Svar: En hög nivå av säkerhet är nödvändig för att Kriminalvården ska kunna uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka klienterna till ett liv utan kriminalitet.

Säkerhet runt en anstalt innefattar murar, stängsel, larm och kameror. Men förutom de rent praktiska säkerhetsåtgärderna har Kriminalvården även regler och ett förhållningssätt för sina medarbetare som bygger på respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Bra säkerhet kräver också att medarbetare befinner sig nära klienterna varje dag. Man kallar sitt arbetssätt för ett dynamiskt säkerhetsarbete och det bygger på en helhetssyn där Kriminalvårdens personal och deras utbildning, attityd och förhållningssätt är de viktigaste beståndsdelarna.

Rymningar och avvikelser

Hur vanligt är det att någon rymmer?
Svar: En direktrymning innebär att en intagen, i säkerhetsklass 1 eller 2, avviker från området utan tillstånd. Att en intagen rymmer från en anstalt är mycket ovanligt och under 2019 skedde ingen direktrymning. 

Lokalisering

Var ska anläggningen ligga?
Svar: Kommunen ser nu över och söker passande mark för etableringen som omfattar 40 hektar inom en radie av tre kilometer från centralstationen. Den lämpligaste platsen bestäms därefter i dialog med Kriminalvården, där man tar hänsyn till olika samhällsaspekter. 

Typ av kriminalvårdsanläggning i Åmål

Hur stor skulle en anläggning i Åmål bli?
Svar: Geografiskt läge och verksamhetsförutsättningar talar för en klass 2 anstalt. Det är en anläggning för 400 interner med en flexibilitet att kunna öka antalet intagna ytterligare. 

Det behövs ungefär lika mycket personal som intagna. Dessutom påverkas efterfrågan på varor och tjänster från det lokala näringslivet. Se nedan om arbetstillfällen.

Blir det inte ett för stort åtagande för Åmål?
Svar: Kommunen har gjort en teknisk utredning som visar på goda förutsättningar för en etablering. Den gemensamma tekniska förvaltningen med Säffle underlättar planering och etablering. Intresset och stödet från regionerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland är en stor tillgång. 

Den sammanhållna politiken för hela Sverige syftar till likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktig hållbar utveckling i hela landet. Det kan handla om att bekämpa arbetslösheten, öka företagandet, bygga ut infrastrukturen, se till att medborgarna har tillgång till grundläggande service och stärka statens närvaro, bl.a. genom utflyttning av statliga jobb. Åmål är en kandidat för att få statliga jobb.

Hur lång tid tar det innan en ny anläggning är på plats?
Svar: Det tar minst 5 år från beslut tills en ny anläggning kan stå klar. Kriminalvården försöker korta etableringstiderna bl.a. genom att effektivisera byggprocessen. Mottagande kommun kan underlätta en etablering genom väl förberedda planprocesser, utbyggnad av infrastruktur m.m. 

Målet är att Åmål inom 2 år ska ha tecknat en avsiktsförklaring med Kriminalvården om etablering av en större kriminalvårdsanstalt kommunen.

Skäl för en kriminalvårdsanstalt i Åmål

Vad har Åmål att tjäna på att få en kriminalvårdsanstalt i kommunen?
Svar: Erfarenheterna från kommuner där man tidigare etablerat anstalter är positiva. En ny anstalt kommer att innebära nya arbetstillfällen och möjligheter för det lokala näringslivet att leverera varor och tjänster till Kriminalvården (källa kriminalvarden.se). Tillväxt i kommunen skapar också goda förutsättningar för bl.a. skola och äldreomsorg.

En etablering är också positiv för utveckling av infrastrukturen i både kommunen och regionen. Regional och nationell kollektivtrafik via tåg, flyg och buss både för arbetspendling och allmänna förbindelser påverkas av en etablering av en i Åmål. Det skulle kunna skapa underlag för pendlarbussar/tåg i närregionen, förbindelser till snabbtåg och flyg. Detta skulle kunna bära med sig en möjlighet att samtidigt förstärka möjligheterna till arbetspendling för Åmålsbor till näraliggande orter.

Vad betyder en etablering i Åmål för regionen?
Svar: En etablering av en större kriminalvårdsanstalt i Åmål skulle i flera avseenden kunna betyda mycket för Dalsland och Västra Värmland. Etablering i Åmål skulle få effekter på sysselsättning, näringsliv, kommunikationer och annan infrastruktur, utbildning m.m. Det gör att en etablering av en kriminalvårdsanstalt i Åmål inte bara är en angelägenhet för Åmål utan för hela Västra Götalandsregionen och Region Värmland, med allt vad det betyder av samverkansmöjligheter med regioner och närliggande kommuner. 

Minst två av landets regioner (Västra Götaland och Värmland), samt minst sex kommuner (Åmål, Säffle, Mellerud, Bengtsfors, Ed, Årjäng) skulle direkt beröras, och säkert ännu fler om de regionala kommunikationerna stärks. 

Finns det inte en risk för att Åmål blir en mindre attraktiv ort?
Svar: Nya arbetstillfällen, nya möjligheter för det lokala näringslivet, bättre infrastruktur ger en positiv bild av möjligheterna i kommunen. Till detta kommer att Åmåls intresseanmälan till Kriminalvården visar att kommunen är beredd att ta ett samhällsansvar genom att skapa goda förutsättningar för etablering av en kriminalvårdsanstalt. 

Kommer inte fastigheterna att bli mindre värda i Åmål?
Svar: Fler jobb talar för en positiv utveckling och en ökad efterfrågan av bostäder. Det finns inget som talar för att fastighetspriserna generellt skulle påverkas negativt. 

Kommer inte en Kriminalvårdsanstalt som kräver mycket mark vara miljöförstörande?
Svar: Den tekniska utredningen har tagit fram alternativ som beaktar de krav på mark som en kriminalvårdsanstalt ställer och att de ska bli så få störningar för de boende och miljön som möjligt.

Varför visar Kriminalvården intresse för Åmål?
Svar: Behovet av nya platser på kriminalvårdsanstalter är mycket stort och har ökat under senare år bl.a. på grund av längre straff. Bristen är för närvarande alarmerande och behovet av nya platser ökar både på kort och lång sikt. Kriminalvården har aviserat att man i februari kommer att skriva upp sin prognos och ännu fler anläggningar än tidigare beräknat kommer att byggas. Trycket på Kriminalvården att få fram fler platser så fort det går och öka takten i den långsiktiga kapacitetsutbyggnaden har ökat.

Vilka krav ställer Kriminalvården för att en etablering ska bli av?
Svar: Kriminalvården ställer stora krav på sina etableringar. Det finns en kravlista som kommunen måste leva upp till.

  • Kan erbjuda lämplig mark, alternativt kan upphandla privat mark i syfte att sälja vidare, till en fastighetsägare.
  • Har förmåga att klara en ökad belastning på till exempel VA-nät och elförsörjning. 
  • Har kommunal service i form av till exempel räddningstjänst med relativt kort inställelsetid, vårdcentral, tandläkare, bibliotek m.m., servicenivån ska kunna förväntas vara intakt över tid.
  • Har eller kan skapas, en infrastruktur i anslutning till en ny kriminalvårdsanläggning i form av vägar och cykelbanor.
  • Har eller kan ordna närhet till kollektivtrafik.
  • Har en bas för rekrytering av personal till kriminalvårdsanläggningen och en gynnsam bostadssituation i kommunen eller inom normalt pendlingsavstånd, gymnasieverksamhet samt närhet till högskola kan stödja det.

Kriminalvården behöver rusta verksamheten för att hantera fler intagna och erbjuda alla ett meningsfullt innehåll. Sysselsättning i form av arbete, studier, behandlingsprogram och annan strukturerad verksamhet är viktiga verktyg för att skapa en säker och trygg miljö för intagna och medarbetare. 

Behovet är stort hos Kriminalvården av att rekrytera medarbetare inom många yrkeskategorier i samband med att verksamheten byggs ut på en ort. Goda förutsättningar för verksamheten och rekrytering av personal är viktiga mervärden för Kriminalvården vid beslut om etableringar.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef
näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon:
0532-174 48
E-post:
kristoffer.ljung@amal.se

Näringsutvecklare
Jenny Christensen
Telefon: 0532-173 01
E-post: jenny.christensen@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2022-10-21

Synpunkter på sidan?