Stadsmiljöprogrammet

En god del i arbetet med att uppfylla Åmåls kommuns vision Sveriges mest gästvänliga stad är att jobba för en god stadsbyggnad, där trivsel, tillgänglighet, tydlighet, enhetlighet, funktionalitet och gestaltning är viktiga ledord. Stadsmiljöprogrammet syftar till att ge riktlinjer för gestaltning av staden med fokus på placering, utformning och ordning i stadsmiljön. Efter genomförd platsanalys, swot-analys, inventering och genomgång av tidigare underlag har stadskärnan indelats i zoner efter funktion och karaktär. Tre följande gestaltningsprinciper har identifierats för Åmål:

  • Gestaltning ska vara anpassad till stadens småskalighet
  • Värna och utveckla det genuina och stadens historia
  • Gestalta för liv och rörelse med fokus på mötesplatser och kopplingar däremellan

Stadsmiljöprogrammet ska vara ett verktyg för centrumgruppen (teknik- och fritidsförvaltningen och tillväxtenheten) tillsammans med aktörer inom handel, fastighetsägare och besöksnäring för utveckling och utformning av stadskärnan. Stadsmiljöprogrammet är presenterat och förankrat för handikapprådet, fastighetsägare, handelsstadens arbetsgrupp, tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet samt varit ute på remiss i kommunens förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutade att anta stadsmiljöprogrammet den 25 april 2018.

Länk till stadsmiljöprogrammet
Stadsmiljöprogrammet pdf (pdf 3,4 MB)

Sidan uppdaterades 2022-03-30

Synpunkter på sidan?