Publicerad 2022-06-16

Mål 1. I Åmåls kommun ska alla ha möjlighet till arbete och egen försörjning.

Arbete och egen försörjning har stor betydelse för den enskilde samt för en hållbar samhällsutveckling. I Åmåls kommun ska andelen kommuninvånare som förvärvsarbetar öka. För att uppnå detta krävs att kommunen identifierar vilka som behöver stöd och individuellt anpassade insatser för att nå arbete och egen försörjning. 

Publicerad 2022-06-17

Mål 2. Åmåls kommun ska ha ett starkt lokalt näringsliv.

Åmåls kommun som samhällsaktör ska genom hög grad av samverkan vara en aktiv och naturlig part i näringslivets utvecklingsarbete. För att uppnå detta krävs ett gott samarbete med det lokala näringslivet samt goda förutsättningar för nyetableringar och hållbar tillväxt bland företag. Åmåls kommun ska vara en företagsvänlig kommun.  

Publicerad 2022-06-17

Mål 3. I Åmåls kommun ska alla ha möjlighet till livslångt lärande.

Åmåls kommun ska säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. För att uppnå detta ska kommunens utbildningsverksamheter fortsätta sitt långsiktiga arbete med helhetsperspektiv. Möjlighet till olika former av studier ska utvecklas med hänsyn tagen till kommuninvånarnas, näringslivets och kommunala verksamheters behov. 

Publicerad 2022-06-17

Mål 4. I Åmåls kommun ska alla ha en god och jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet.

Alla ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. En god och jämlik hälsa främjas av framtidstro, ekonomisk och social trygghet och känslan av sammanhang. Åmåls kommun ska genom sina samhälls- och välfärdstjänster arbeta för en jämställd samhällsutveckling, jämlika levnadsvillkor och attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta krävs samordnade insatser riktade till prioriterade grupper.

Publicerad 2022-06-17

Mål 5. Åmåls kommun ska vara ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle.

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle är en långsiktig förutsättning för att skapa en plats där människor vill bo och verka. Åmåls kommun ska genom ökat fokus på klimat- och miljöarbetet minska sin klimatpåverkan samt nå ekologisk hållbarhet. För att uppnå detta ska Åmåls kommun beakta hållbarhetsperspektiv vid kommunens fysiska planering, upphandlingar och investeringar samt främja återbruk och återvinning genom cirkulär ekonomi.