Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Tre områden för att mäta prestationer 

KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden. Syftet med nyckeltalen är bland annat att kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med medborgarna.

Alla exempel är indelade enligt nedan områden. Här får du också information om vilka delar som specifikt ingår inom respektive område.

  1. Barn och unga
  2. Stöd och omsorg
  3. Samhälle och miljö

Resultat KKiK 2019

2019 års sammanställning av Åmåls kommuns resultat (publicerad i januari 2020) visar på hög kundnöjdhet bland äldre i särskilt boende och inom hemtjänsten, en hög grad av delaktighet bland brukare inom LSS och ett mycket bra resultat av kommunens arbete med myndighetsutövning mot företag.

Klicka här för att öppna kommunens kvalitet i korthet 2019 pdf (pdf 2,8 MB)

Sidan uppdaterades 2020-07-06

Synpunkter på sidan?