Kommunens budget

Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.

Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.


Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 om driftbudget och investeringsbudget för år 2023.
Länkar till beslutsprotokoll och budgettabeller:

Driftbudget 2023 pdf (pdf 63 KB)

Investeringsbudget 2023 pdf (pdf 43 KB)

Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med ett tusen för att läsa dem i kronor. Exempel: Driftbudgeten år 2023 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är 397 943 tusen kronor. Om det beloppet multipliceras med 1 000 blir det 397 943 000 kronor.

Sidan uppdaterades 2023-03-06

Synpunkter på sidan?