Information om Covid-19, läs mer här.

Kommunens budget

Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.

Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.

Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med ett tusen för att läsa dem i kronor. Exempel: Driftbudgeten år 2021 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är 382 789 tusen kronor. Om det beloppet multipliceras med 1 000 blir det 382 789 000 kronor.

 

Tabell som visar driftbudget för åren 2020-2021 samt budgetprognosen för åren 2022-2024 (belopp i tusen kronor).

 

Budget för 2020

Budget för 2021

Budget-prognos för  2022

Budget- prognos för  2023

Budget-prognos för 2024

Kommunfullmäktige

2 524

2 569

Kommunstyrelsen

119 262

125 362

 

 

 

Bygg- och miljönämnden

202

248

Barn- och utbildningsnämnden

279 093

278 049

Teknik- och fritidsnämnden

40 174

41 226

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

376 247

382 789

Överförmyndarnämnden

2 316

2 639

Ej fördelade arbetskraftskostnader

12 528

25 700

39 500

55 200

71 700

Ej fördelad budget 2022-2024

825 012

825 043

825 075

Summa nämndbudget

832 346

858 582

864 512

880 243

896 775

Finansförvaltningen

12 633

11 633

11 633

12.600

12.600

Verksamhetens nettokostnader

 844 979

870 215

876 145

873.200

893.900

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning samt räntenetto 

 850 979

872 850

876 280

884.900

904.600

Summa, tkr

 6.000

2 635

135

11.700

10.700Tabell som visar investeringsbudget 2020-2021 samt planer för åren 2022-2024
 (belopp i tusen kronor).

Skattefinansierad
investeringsbudget

Budget för 2020

Budget för 2021

Budget-prognos för 2022

Budget-prognos för 2023

Budget-prognos för 2024

Kommunstyrelsen

 7 285

 7 000

 1 320

 535

Barn- och utbildningsnämnden

 1 650

 6 195

 7 650

 10 600

 5 600

Teknik- och fritidsnämnden

 2 750

 4 500

 3 850

 5 450

 5 400

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

 2 650

 3 300

 3 565

 3 485

 3 230

Överförmyndarnämnden

 215

 160

 

 

Summa nämndbudget

 14 550

 21 155

 16 385

 20 070

 14 230

Taxefinansierad
investeringsbudget
Budget för 
2020
Budget för
2021
Budget-
prognos för
2022 
Budget-
prognos för
2023
Budget-
prognos för
2024
Teknik- och fritidsnämnden  10 050  17 700  12 250  13 250  16 650
Summa  10 050  17 700  12 250  13 250  16 650

Med reservation för felskrivning.

Sidan uppdaterades 2021-06-01

Synpunkter på sidan?