Kommunens budget

Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.

Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.

Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med ett tusen för att läsa dem i kronor. Exempel: Driftbudgeten år 2021 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är 382 789 tusen kronor. Om det beloppet multipliceras med 1 000 blir det 382 789 000 kronor.

 

Tabell som visar driftbudget för åren 2021-2022 samt budgetprognosen för åren 2023-2025 (belopp i tusen kronor).

 

Budget  för  2021 

Budget  för  2022 

Budget-  prognos  för 2023 

Budget-  prognos  för 2024 

Budget-   prognos  för 2025 

Kommunfullmäktige

2 569 

2 300 

Kommunstyrelsen

126 642 

127 072 

  

 

 

Bygg- och miljönämnden

248 

248 

Barn- och utbildningsnämnden

283 159 

285 786 

Teknik- och fritidsnämnden

41 226 

42 280 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

389 669 

382 896 

Överförmyndarnämnden

2 639 

2 735 

Ej fördelade arbetskraftskostnader

25 700 

25 281 

41 466 

60 509 

78 359 

Ombudgeterad löneuppräkning

-13 270 

Ej fördelad budget 2023-2025

854 900 

859 591 

869 963 

Nämndbudget

858 582 

868 616 

896 366 

920 100 

948 322 

Finansförvaltningen

11 633 

12 233 

12 233 

12 333 

12 333 

Verksamhetens nettokostnader

870 215 

880 849 

908 599 

932 333 

960 555 

Skatteintäkter, generella statsbidrag

 872 850 

895 449 

922 499 

947 333 

976 055 

Summa, tkr

2 635 

14 600 

13 900 

15 000 

15 500 Tabell som visar investeringsbudget 2021-2022 samt planer för åren 2023-2025
 (belopp i tusen kronor).

Skattefinansierad
investeringsbudget

Budget  för   2021 

 Budget  för   2022 

 Plan  för   2023 

 Plan  för   2024 

 Plan   för  2025 

Kommunfullmäktige

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Kommunstyrelsen

 11 895 

 8 440 

11 890 

 860 

 820 

Bygg- och miljönämnden

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Barn- och utbildningsnämnden

 6 590 

 8 150 

 2 700 

 2 700 

 2 700 

Teknik- och fritidsnämnden

 5 946 

 23 155 

 10 250 

 12 620 

 6 200 

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

 3 576 

 3 000  

 2 470 

 2 520 

 2 180 

Överförmyndarnämnden

 375  

 0 

 0 

 0 

 0 

Summa skattefinansierat, tkr

 28 382 

 42 745 

 27 310 

 18 700 

 11 900 

Taxefinansierad
investeringsbudget
Budget  för  
2021 
Budget  för 
2022 
Plan för 
2023 
Plan för 
2024 
Plan för 
2025 
Teknik- och fritidsnämnden  18 687   16 800   13 950   14 950   16 950 
Summa  18 687   16 800   13 950   14 950   16 950 

Med reservation för felskrivning.

Sidan uppdaterades 2022-01-05

Synpunkter på sidan?