Kommunens budget

Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.

Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.

Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med 1000 för att läsa dem i kronor. Exempel: Driftbudgeten 2020 för välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är 376.443 (gånger tusen). Beloppet i kronor blir 376.443.000 kronor.

 

Tabell som visar driftbudget för 2020 samt budgetprognoser för åren 2021-2023 (belopp i tusen kronor).

 

Budget för 2019

Budget för 2020

Budget-prognos för  2021

Budget- prognos för  2022

Budget-prognos för 2023

Kommunfullmäktige

2.819

2.524

Kommunstyrelsen

121.194

119.102

 

 

 

Bygg- och miljönämnden

202.000

202.000

Barn- och utbildningsnämnden

280.113

278.992

Teknik- och fritidsnämnden

38.245

40.174

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

369.728

376.443

Överförmyndarnämnden

1.888

2.316

Ofördelat/arbetskraftskostnader

12.593

Ofördelat budget 2021-2023

848.800

860.600

881.300

Summa nämndbudget

814.189

832.346

848.800

860.600

881.300

Finansförvaltningen

10.866

12.633

12.600

12.600

12.600

Verksamhetens nettokostnader

 825.055

844.979

861.400

873.200

893.900

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning samt räntenetto 

 837.571

850.979

863.500

884.900

904.600

Summa, tkr

 12.516

6.000

2.100

11.700

10.700Tabell som visar investeringsbudget 2020 samt planer för åren 2021-2023
(belopp i tusen kronor).

 

Budget för 2019

Budget för 2020

Budget-prognos för 2021

Budget-prognos för 2022

Budget-prognos för 2023

Kommunstyrelsen

 14.769

 2.300

 9.200

 1.400

500.

Barn- och utbildningsnämnden

 2.385

 6.000

 7.600

 6.600

5.600

Teknik- och fritidsnämnden

22.061

12.200

22.000

14.100

18.700

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

3.540

3.500

3.300

3.000

3.300

Bygg- och miljönämnden

 

 

 

 

Summa nämndbudget

42.755

24.000

42.100

25.100

28.100Sidan uppdaterades 2020-01-30

Synpunkter på sidan?