Vad ska en ansökan eller anmälan om god man innehålla?

Förutom själva ansökningsblanketten behövs ett läkarintyg eller motsvarande, personbevis och helst även en social utredning (som kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator). Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även komma att begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning.

Sidan uppdaterades 2019-04-09

Synpunkter på sidan?