Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det viktigt att du genast anmäler detta till överförmyndarenheten. Det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarnämnden omedelbart överflytta ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos nämnden till den nya kommunen. Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande om du anser att huvudmannen nu bor för långt bort. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunens överförmyndarnämnd även om uppdraget utförts i någon av våra fem kommuner. Det är även den nya kommunen som kommer arvodera dig för din uppdragsperiod inom våra fem kommuner.

Sidan uppdaterades 2020-02-17

Synpunkter på sidan?