Skriva under assistansräkningar?

Ett dilemma för ställföreträdare som har huvudmän med rätt till personlig assistans kan vara den redovisning över antal utförda timmar som ska skrivas under och lämnas in till Försäkringskassan för att få ut beviljad ersättning. De huvudmän som förstår och klarar av det ska skriva under redovisningen själva. Huvudmän som förstår, men har fysiska problem med själva underskriften kan få skriva under "med hand på penna".

Huvudmän som förstår

Ska själva skriva under redovisningen till Försäkringskassan om utförda assistanstimmar. 

Huvudmän som inte förstår

För de huvudmän som har förvaltare eller inte är kapabla att förstå vad de skriver under är det rätteligen god man eller förvaltare som ska skriva under en redovisning om utförda assistanstimmar.

Frågan är då om en god man eller förvaltare kan och bör kontrollera att alla assistanstimmar är utförda. 

Det ingår inte i en god man eller förvaltares uppgift att kontrollera detta eller t.ex. genom att göra oanmälda besök.

I normalfallet ingår det dock i uppdraget som god man eller förvaltare att besöka sin huvudman minst en gång i månaden. Det är då rimligt att ställföreträdaren vid dessa tillfällen bildar sig en uppfattning om huvudmannens behov inklusive om assistans är utförd i enlighet med aktuella beslut. Om inte kan det finnas skäl att ansöka om andra insatser eller att byta anordnare.

Vad kan ställföreträdare göra?

I de fall ställföreträdaren är behörig att skriva under en räkning för assistansersättning på heder och samvete, bör så ske. Till räkningen för assistansersättning kan ställföreträdaren bifoga en bilaga där det framgår vad som har iakttagits. Med en kortfattad redovisning av situationen får Försäkringskassan ett tillräckligt underlag för att kunna göra en bedömning av om assistans har utförts. Av en sådan förklaring kan det t.ex. framgå:

”Jag har besökt min huvudman vid X antal tillfällen under aktuell period och då har assistansen utförts/assistenter varit på plats. Min huvudman verkar få den assistans som är beviljad och jag har inte fått någon signal, vare sig från huvudmannen eller någon annan/anhörig, på att assistansen inte verkar utföras. Det finns inget som tyder på felaktigheter eller brister gällande assistansen. Jag bedömer att assistansen har utförts utifrån det jag har sett och kan kontrollera inom ramen för mitt ställföreträdarskap”.

En sådan förklaring gör att underskriften kan uppfylla kravet på heder och samvete, förutsatt att ställföreträdaren kan stå för det som ingivits. Om en redovisning inte skrivs under och ingen förklaring inkommer, kan det medföra att Försäkringskassan inleder en utredning om det finns skäl att misstänka att assistanstimmar inte har utförts. Det kan även leda till att assistansersättning inte kan betalas ut, vilket kommer att påverka din huvudman negativt.

Sidan uppdaterades 2021-06-04

Synpunkter på sidan?