Publicerad 2019-04-09

Hur går det till att sälja huvudmannens fastighet?

Om du som är förvaltare eller god man bedömer det som nödvändigt av ekonomiska skäl att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt säljs ansöker du om överförmyndarnämndens samtycke till åtgärden.

En fastighetsförsäljning kräver flera underlag för att styrka det lämpliga i åtgärden och tar för mycket utrymme för att förklaras här.

Ta kontakt med överförmyndarenheten

Publicerad 2019-04-09

Kan god man göra utlägg för huvudmannen?

Nej. Det är inte ett tillåtet sätt att sköta den ekonomiska förvaltningen. Huvudmannen och gode mannens ekonomier ska alltid hållas åtskilda. Det är naturligtvis heller inte tillåtet att förvara huvudmannens pengar på något av den gode mannens konton oavsett syfte.

Även ett litet utlägg kan också ses som ett lån. Som god man eller förvaltare är det inte tillåtet att sätta sin huvudman i skuld utan överförmyndarnämndens medgivande.

Håll alltid din egen och dina anhörigas ekonomier helt åtskilda från huvudmannens!

Publicerad 2019-04-09

När huvudmannen har del i dödsbo

Som god man eller förvaltare ingår det att bevaka din huvudmans rätt i det dödsbo där huvudmannen nämns som dödsbodelägare eller testamentstagare och vara delaktig i upprättande av de dokument som ingår i processen. Detta innebär dock inte att du måste bli expert på arvs och testamentsfrågor. Om förhållandena är komplicerade bör du anlita kvalificerad hjälp. Börja dock alltid med att ta kontakt med överförmyndarenheten i dessa situationer.

Dödsbo? Ta kontakt med överförmyndarenheten.

Publicerad 2019-04-10

Hur kan jag få huvudmannen att leva mer hälsosamt?

Att ge goda råd är alltid tillåtet. Man bör dock ha i åtanke att en god mans uppgifter omfattar huvudmannens ekonomi och rätt till stöd från samhället. Det är inte fel att erbjuda sunda alternativ, men huvudmannen bestämmer själv över sin livshållning. Som god man bör du ha som riktmärke att huvudmannen ska få leva det liv denne själv önskar (eller hade önskat om denne var frisk) och ekonomin medger. Riskerar huvudmannen däremot att rasera sin tillvaro p.g.a detta kan förvaltarskap vara ett alternativ, men inte heller en förvaltare har obegränsad rätt att bestämma över de mest personliga frågorna.

 • En förvaltare kan beställa hemkörning av lagad mat, men inte göra något åt om huvudmannen väljer att äta något annat.
 • En förvaltare kan med hjälp av t.ex. hemtjänst eller anhöriga se till att lämpliga kläder inhandlas, men inte göra något åt om huvudmannen istället vill klä sig i andra kläder.
 • En förvaltare kan ansöka om ny bostad i syfte att få huvudmannen att komma längre bort från dåligt umgänge, men kan inte tvångsförflytta huvudmannen eller bestämma vilka som besöker huvudmannen.

Innan en god man eller förvaltare vidtar åtgärder som innebär en ekonomisk belastning för huvudmannen ska han eller hon naturligtvis först fundera över nyttan och hur stor sannolikheten är att det får avsedd effekt. Även om en förvaltare rent faktiskt kan säga upp en huvudmans insatser eller boende mot dennes vilja bör stor försiktighet iakttas kring så ingripande åtgärder och huvudmannens vilja bör respekteras och övriga personer som har kännedom om huvudmannens situation bör först rådfrågas.

För personer som p.g.a. psykisk sjukdom riskerar att skada sig själva eller andra kan sjukvården besluta om tvångsvård.

Publicerad 2019-04-10

Hur ofta bör en god man besöka sin huvudman?

Det finns ingen minimigräns, men för gode män som har delen "sörja för person" i sitt förordnande bör de åtminstone träffa huvudmannen c:a 10 ggr per år. Det är få uppdrag som regelbundet kräver fler än ett besök per månad med rätt planering.

Publicerad 2019-04-10

Hur många uppdrag får jag ha?

Det finns ingen absolut gräns för hur många uppdrag man får ha som god man eller förvaltare. Det avgörande är att det finns tillräckligt med tid för att utföra alla uppdrag. Däremot är det viktigt att komma ihåg att om den gode mannen/förvaltaren på egen begäran vill sluta sina uppdrag, så måste han eller hon kvarstå tills överförmyndarnämnden hittat nya gode män/förvaltare som kan ta över uppdragen. Om detta behöver ske med kort varsel kan det bli svårt att hitta flera gode män/förvaltare på samma gång.

Publicerad 2019-04-10

Hur gör jag om vill att ett godmanskap ska upphöra eller ändras?

Kontakta överförmyndarenheten om du märker att uppdraget inte fungerar med den omfattning det har i nuläget eller om ett godmanskap inte är tillräckligt och att förvaltarskap i stället behövs eller att uppdraget bör upphöra helt.

En god man eller förvaltare har dessutom alltid rätt att själv ansöka hos tingsrätten om de anser att deras uppdrag bör förändras på något sätt. Använd blanketten "Ändring eller upphörande av befintligt godmanskap eller förvaltarskap"

Oavsett vilken väg du väljer är det viktigt att tydligt redogöra varför en förändring är nödvändig. Gäller det förvaltarskap behövs även vanligtvis ett nytt läkarintyg. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare utredning, innan de tar ställning till om en ansökan om ändring lämnas till tingsrätten.

Publicerad 2019-04-11

När behöver jag huvudmannens samtycke?

Som god man (inte som förvaltare) ska du ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du företar för hans eller hennes räkning. Huvudmannens samtycke krävs dock inte i följande fall:

 • Om huvudmannen ”på grund av sitt tillstånd är ur stånd att ge uttryck för sin mening”, det vill säga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller eller kan kommunicera det. För att avgöra om huvudmannens tillstånd är sådant kan ett läkarintyg komma att krävas.
 • När det gäller rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och liknande, men även att öppna vanliga bankkonton för löpande utgifter eller sparande. Den som samtyckt till ett godmanskap anses även ha samtyckt till liknande handlingar.

Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig. Om din huvudman regelmässigt motsätter sig åtgärder du anser nödvändiga för huvudmannens bästa är det viktigt att du meddelar överförmyndarenheten om problemen. 

Publicerad 2019-04-11

Huvudmannen vill ge bort en gåva, hur gör jag?

Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen själv vill ge bort en gåva är det viktigt att det dokumenteras skriftligt, med huvudmannens undertecknande. Det ska också vara styrkt att huvudmannen förstår innebörden av gåvohandlingen. Du som god man ska inte medverka vid gåvohandlingen.

Om huvudmannen behöver hjälp att genomföra gåvohandlingen kan huvudmannen ställa ut en fullmakt till en annan person. Om fullmakten ställs ut till god man agerar denne då inte som god man utan fullmaktshavare. 

En person med förvaltare kan inte med bindande verkan ge bort egendom. Förvaltare får i likhet med gode män inte ge bort sin huvudmans egendom.

Undantag finns för personliga gåvor till mindre belopp om det redan fanns en sådan etablerad tradition mellan de inblandade innan godmanskapet startade.

Självklart är det olämpligt att god man eller dennes närmaste anhöriga erhåller gåvor av huvudmannen.

Publicerad 2019-04-11

Kan jag som god man åka på semester?

Även om du har uppdrag som god man eller förvaltare, kan du självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att du behöver förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Du bör till exempel alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om att du kommer vara på semester under en viss tid. Du bör också givetvis se till att fickpengar finns att tillgå för huvudmannen samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta. För enstaka rättshandlingar kan du även ställa ut en fullmakt åt någon annan om detta skulle bli nödvändigt.

Du kan aldrig ta semester från själva uppdraget som god man eller förvaltare, eftersom det är ett personligt förordnande. Om du önskar bli utbytt i uppdraget behöver du begära detta skriftligen hos överförmyndarenheten.

Om du planerar en längre frånvaro eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att i god tid begära dig entledigad från uppdraget.

Publicerad 2019-04-11

Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det viktigt att du genast anmäler detta till överförmyndarenheten. Det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarnämnden omedelbart överflytta ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos nämnden till den nya kommunen. Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande om du anser att huvudmannen nu bor för långt bort. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunens överförmyndarnämnd även om uppdraget utförts i någon av våra fem kommuner. Det är även den nya kommunen som kommer arvodera dig för din uppdragsperiod inom våra fem kommuner.

Publicerad 2019-04-26

Min huvudman motsätter sig mina åtgärder

Godmanskap är ett samarbete som bygger på huvudmannens önskan om att få hjälp och god mans vilja att erbjuda detta. Med undantag för åtgärder som hör till den dagliga hushållningen och för de huvudmän som inte har förmåga att förstå vad saken gäller krävs alltid huvudmannens samtycke. Det finns inget generellt formkrav för hur samtycket ska ges, det viktiga är att du förvissar dig om att du har din huvudmans samtycke till den åtgärd du har i åtanke.

Om huvudmannen motsätter sig t.ex. din ekonomiska planering - antingen muntligt eller genom att själv börja ta ut pengar från sparkonton trots att ni har en överenskommelse om att pengarna på detta konto inte ska röras utan vara kvar till något särskilt ändamål, då är det inte säkert att godmanskapet fungerar. Börja med att försöka prata med huvudmannen. Huvudmannen kanske bara har ändrat syn på hur denne vill prioritera sina utgifter. Om det fortfarande går att få ekonomin att gå ihop på andra sätt kan det räcka med att förändra budgeten. Tag kontakt med överförmyndarenheten om huvudmannen upprepade gånger frångår det ni kommit överens om. 

Publicerad 2019-10-07

Skriva under assistansräkningar?

Ett dilemma för ställföreträdare som har huvudmän med rätt till personlig assistans kan vara den redovisning över antal utförda timmar som ska skrivas under och lämnas in till Försäkringskassan för att få ut beviljad ersättning. De huvudmän som förstår och klarar av det ska skriva under redovisningen själva. Huvudmän som förstår, men har fysiska problem med själva underskriften kan få skriva under "med hand på penna".

Huvudmän som förstår

Ska själva skriva under redovisningen till Försäkringskassan om utförda assistanstimmar. 

Huvudmän som inte förstår

För de huvudmän som har förvaltare eller inte är kapabla att förstå vad de skriver under är det rätteligen god man eller förvaltare som ska skriva under en redovisning om utförda assistanstimmar.

Frågan är då om en god man eller förvaltare kan och bör kontrollera att alla assistanstimmar är utförda. 

Det ingår inte i en god man eller förvaltares uppgift att kontrollera detta eller t.ex. genom att göra oanmälda besök.

I normalfallet ingår det dock i uppdraget som god man eller förvaltare att besöka sin huvudman minst en gång i månaden. Det är då rimligt att ställföreträdaren vid dessa tillfällen bildar sig en uppfattning om huvudmannens behov inklusive om assistans är utförd i enlighet med aktuella beslut. Om inte kan det finnas skäl att ansöka om andra insatser eller att byta anordnare.

Vad kan ställföreträdare göra?

I de fall ställföreträdaren är behörig att skriva under en räkning för assistansersättning på heder och samvete, bör så ske. Till räkningen för assistansersättning kan ställföreträdaren bifoga en bilaga där det framgår vad som har iakttagits. Med en kortfattad redovisning av situationen får Försäkringskassan ett tillräckligt underlag för att kunna göra en bedömning av om assistans har utförts. Av en sådan förklaring kan det t.ex. framgå:

”Jag har besökt min huvudman vid X antal tillfällen under aktuell period och då har assistansen utförts/assistenter varit på plats. Min huvudman verkar få den assistans som är beviljad och jag har inte fått någon signal, vare sig från huvudmannen eller någon annan/anhörig, på att assistansen inte verkar utföras. Det finns inget som tyder på felaktigheter eller brister gällande assistansen. Jag bedömer att assistansen har utförts utifrån det jag har sett och kan kontrollera inom ramen för mitt ställföreträdarskap”.

En sådan förklaring gör att underskriften kan uppfylla kravet på heder och samvete, förutsatt att ställföreträdaren kan stå för det som ingivits. Om en redovisning inte skrivs under och ingen förklaring inkommer, kan det medföra att Försäkringskassan inleder en utredning om det finns skäl att misstänka att assistanstimmar inte har utförts. Det kan även leda till att assistansersättning inte kan betalas ut, vilket kommer att påverka din huvudman negativt.

Publicerad 2020-02-21

Hjälp! - Min årsräkning stämmer inte

Vid varje års början försöker överförmyndarenheten erbjuda alla intresserade ställföreträdare en informationsträff i hur årsräkningen bör fyllas i och vilka vanliga fallgropar som finns. Om du inte har gått den tidigare och har problem att få din årsräkning att gå ihop rekommenderar vi att du anmäler dig till den träff som passar dig bäst nästa gång tillfälle ges.

Nedanstående är en liten checklista att gå igenom om siffrorna inte stämmer:

 • Kontrollera ingående och utgående saldo mot årsbeskeden eller mot särskilt saldobesked på startdag eller avslutsdag.
 • Kontrollera att transaktioner i början och i slutet på perioden verkligen tillhör redovisningsperioden.
 • Sätt upp konto för huvudmannens privata medel på rätt plats i årsräkningen. Om det är ett konto dit du för över pengar som huvudmannen själv förbrukar räknas överföringarna till kontot som utgifter, men inte de saker som huvudmannen eller personal själva handlar från kontot. De pengar som finns kvar av huvudmannens privata medel ska skrivas på rätt plats i årsräkningen och inte ihop med de bankkonton du har hand om.
 • Utlämnade kontanter räknas som redan förbrukade och bör ej tas upp som tillgångar i vanliga fall.
 • Överföringar mellan de konton du förvaltar är inte utgifter. Överföringar till huvudmannens privata konto är däremot en utgift.
 • Utdelning på fonder är inte en inkomst, de återinvesteras och höjer värdet på fonden bara.
 • Se till att alla transaktioner finns med som antingen en inkomst, en utgift eller en överföring.
 • För huvudmän med lön dras ibland en summa från bruttolönen till försäkringar och fackavgifter. Tänk på att räkna med detta som en utgift. Om du bara räknar med skatten stämmer inte räkningen.
 • Innestående medel på skattekontot ska du inte räkna med som en tillgång. Utbetalningar därifrån är däremot en inkomst.
 • Kvitta inte olika poster mot varandra utan att i så fall vara tydlig hur du tänkt.
 • Bunta inte ihop olika utgifter utan att det framgår vad de består av.
 • Betalar du räkningar från samma konto som huvudmannen själv handlar eller gör uttag från? Då måste du redovisa även huvudmannens transaktioner vilket skapar mycket mer arbete. Diskutera igenom att ni bör ha skilda konton för olika syften. En bra uppdelning är ett "godmanskonto" för ställföreträdaren att få in inkomster på och betala räkningar från, ett konto för huvudmannens privata medel dit pengar från godmanskontot överförs och ett spärrat sparkonto.
Publicerad 2021-05-06

Varför behövs spärr på vissa konton?

Föräldrabalkens regler säger att alla huvudmannens konton ska ha en s.k. överförmyndarspärr utom konton som behövs för daglig hushållning. Det är i allmänhet detta konto som ställföreträdaren använder sig av. Hit går vanliga inkomster in och de fasta kostnaderna betalas från detta "öppna" konto.

Nämnden har antagit en riktlinje som säger att det inte bör finnas mer än c:a 30 000 kr på detta öppna konto. Denna summa är ungefärlig och det är godkänt att ha mer än så innan de fasta räkningarna hunnit betalas och vid enstaka tillfällen.

Syftet med regeln är att det inte ska samlas för mycket pengar på ett öppet konto och senast vid varje årsskifte ska du som ställföreträdare kontrollera saldot och justera ner det genom att föra över det till ett annat, spärrat konto.

Publicerad 2021-06-23

Behöver jag en försäkring som god man?

En ställföreträdare är skadeståndsskyldig för skador han eller hon orsakar medvetet eller av försummelse för sin huvudman.

Det är mycket ovanligt att det utdöms skadestånd av det här slaget, men risken finns trots allt och det kan kännas tryggt att ha en försäkring som man vet träder in om en sådan situation skulle uppstå eftersom en vanlig hemförsäkring inte täcker detta.

Det finns försäkringar som är särskilt utformade för gode män och förvaltare. De erbjuds dels via medlemskap i olika föreningar varav RFS är den största, men går även att teckna som en fristående försäkring utan medlemskap i någon förening.

Publicerad 2022-10-06

Behöver min huvudman en hemförsäkring?

Generellt kan man säga att det är en skyldighet att se till att din huvudman har ett grundläggande försäkringsskydd med en hemförsäkring som fyller den funktionen. Även om huvudmannen bor på ett äldreboende och inte har så mycket möbler ingår det ofta även rättsskydd och ansvarsskydd. Det är inte säkert att t.ex. en vattenläcka orsakad av huvudmannen kan sägas bero på ett sjukdomstillstånd som gör att han eller hon ändå går fri från skadeståndsansvar. Även om en hemförsäkring behövs efter en flytt till ett äldreboende eller gruppboende är det värt att se över om det går att komma billigare undan genom att välja en högre självrisk och/eller minska försäkringsvärdet.

För huvudmän som sammanbor med anhöriga behöver du som ställföreträdare också ta reda på vad som gäller och göra de tillägg som kan behövas. En huvudman som bor på samma adress som sina föräldrar i en egen del av huset, men har en egen ekonomi kan ses som inneboende och har då ett eget hushåll och behöver därmed också en egen försäkring.

Publicerad 2023-04-12

Får jag använda ett program eller app för redovisningen?

Ja. Du behöver inte använda våra blanketter eller e-tjänster för årsräkning eller annat, men det är viktigt att vi får in samma information. När det gäller årsräkningen brukar det inte vara något problem, men för redogörelsen vill vi ha svar på våra specifika frågor. Du måste därför komplettera med att lämna in svar på frågorna som ställs i vår redogörelseblankett även om du vill använda dig av något redovisningsprogram.