Vanliga frågor

För dig som är god man eller förvaltare har vi svar på flera viktiga frågor längst ner på sidan.

Frågorna och svaren på denna sida förklarar vad som gäller för vuxna personer.

Om du själv behöver en god man kan du ladda ner det lättlästa materialet "Rollkoll" som tagits fram av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Klicka här för att ladda hem lättläst, blå Rollkoll (för huvudmän)

Klicka här för att ladda hem rosa Rollkoll (för övriga)

Rollkoll  Rollkoll (aktörer)

Liten ordlista

God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom. 

Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Den som får förvaltare har inte längre fri tillgång till sina tillgångar, saknar rättslig handlingsförmåga och kan därför inte ingå de flesta avtal.

Förmyndare är en person som sköter om minderårigas angelägenheter och egendom. Alla föräldrar som är vårdnadshavare är normalt även automatiskt förmyndare för sina barn. Det finns även förordnade förmyndare som utses då föräldrar/vårdnadshavare inte kan sköta om den biten.

Ställföreträdare är ett samlingsord för god man, förvaltare och förmyndare. Förkortas ibland STF.

Huvudman är den som av tingsrätten bedömts ha rätt till god man eller behöva ha förvaltare.

Myndling är ett annat ord för minderåriga personer.

Överförmyndarspärrat konto innebär att överförmyndarnämndens medgivande krävs för att du som ställföreträdare ska kunna göra uttag från kontot. Huvudmannen får dock disponera sina egna pengar och därmed ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens medgivande om han eller hon har god man. En huvudman som har förvaltare har som huvudregel inte den rättigheten.


Vad är skillnaden på god man och förvaltare?

En god man är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen.

Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Behövs en god man?

Om huvudmannen kan få hjälp på annat sätt t. ex. av anhöriga, en vän, en frivillig resurs eller en insats från någon myndighet ska denna mindre ingripande åtgärd väljas i första hand. Till stor del beror det även på huvudmannens hälsa och livssituation. Om huvudmannen själv kan be om hjälp och se till så den utförs på ett bra sätt behövs oftast inte någon god man.

Behövs en förvaltare?

Om det behövs en god man och det dessutom finns risk att huvudmannen raserar sin tillvaro genom att luras av utomstående eller genom egna handlingar kan det istället finnas behov av en förvaltare.

Vem kan få en god man?

Den som på grund av sitt hälsotillstånd, sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen, kan få en god man. 

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till god man och är en fullmaktshandling som ställs ut i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om personliga angelägenheter om vid varaktig sjukdom eller liknande. 
Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

En framtidsfullmakt gäller inte när en person har god man eller förvaltare.

Läs mer i bankföreningens faktablad om framtidsfullmakter

Hur sker ansökan om god man?

Du eller dina anhöriga skickar in ansökan till tingsrätten. Bor du (huvudmannen) i Dalsland ska den skickas till Vänersborgs tingsrätt och bor du i Värmland ska den skickas till Värmlands tingsrätt i Karlstad.

De bilagor som behövs är ett läkarintyg som förklarar varför behovet finns och ett personbevis som visar var huvudmannen är folkbokförd.

Vad ska en ansökan eller anmälan om god man innehålla?

Förutom själva ansökningsblanketten behövs ett läkarintyg eller motsvarande, personbevis och helst även en social utredning (som kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator). Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även komma att begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning.

Vem kan bli god man?

Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar, men kräver inga specialkunskaper. Den som utses ska enligt lagen vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det innebär att du ska ha kunskaper om det svenska samhället, tillgodogöra dig information och anvisningar, vara ordningsam och strukturerad, kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha ett bra förhållningssätt till de du möter i uppdraget.

Som god man eller förvaltare får du inte finnas i Kronofogdemyndighetens register, ha försörjningsstöd eller finnas med i Belastningsregistret. Som anhörig kan du bli ställföreträdare, men observera att ovan nämnda krav gäller såväl för anhörig som för utomstående person som vill bli ställföreträdare.

Kostar det något att ha god man?

Ja, om den som är god man begär ett arvode. Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode. Om huvudmannen har mer än 94 600 kr (för år 2020) i tillgångar eller en skattepliktig inkomst på mer än 125 345 kr (för år 2020) per år ska huvudmannen själv stå för arvodet. Anhöriga som är god man eller förvaltare väljer ofta att inte begära något arvode.

Förlorar jag några rättigheter om jag får god man?

Nej. Som huvudman har du kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika typer av avtal. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig som har god man och den gode mannen. Den gode mannen måste i de flesta fall få ditt samtycke innan den gode mannen vidtar åtgärder i uppdraget.

Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du också när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra när du istället vill sköta dig själv.

Vilka rättigheter har den som får förvaltare?

Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal. En förvaltare kan heller inte bestämma över saker som vilken medicin du ska ta eller andra ingrepp på din person. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd – det behöver alltså inte finnas ett samtycke från din sida. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Tidigare fanns något som hette omyndigförklarad. Denna mycket inskränkande åtgärd togs bort i svensk lagstiftning 1989. Alla personer som är över 18 år är myndiga oavsett eventuella sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Kan ett förvaltarskap upphöra?

Alla förvaltarskap omprövas en gång per år. Om det visar sig att det inte längre är nödvändigt med förvaltarskap kan man ansöka till tingsrätten om att det ska upphöra. Det behövs då ett nytt läkarintyg som visar varför förvaltarskap inte längre behövs. 

Du som har förvaltare har givetvis möjlighet att själv ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett läkarintyg som visar varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker ditt förändrade behov av hjälp.

Vad ingår i uppdraget som god man / förvaltare?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan omfatta följande tre delar:

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
 • sörja för person.

Omfattningen får avgöras i det enskilda fallet och kan variera från att vara begränsat till att exempelvis endast avse att bevaka den enskildes rätt vid en fastighetsförsäljning till att vara ett fullt godmanskap eller förvaltarskap, det vill säga avse alla tre delarna.

Bevaka rätt

Det innebär att god man/förvaltare bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, såsom att ansöka om kontaktperson, bostadsbidrag, hemtjänstinsatser och så vidare, men även att gode mannen/förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen vid enstaka rättshandlingar, till exempel att bevaka rätten i ett dödsbo, företräda huvudmannen vid försäljning/avyttring av bostad, ansöka om skuldsanering m.m.

Förvalta egendom

innebär att god man/förvaltare bland annat:

 • sköter huvudmannens ekonomi
 • betalar räkningar
 • planerar och budgeterar ekonomin
 • ser till att huvudmannen får fickpengar
 • förvaltar kapital
 • ser om fastigheter med mera
 • ser till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Sörja för person

Innebär att god man/förvaltare ska se till att huvudmannen har en så bra tillvaro som möjligt, genom att ha ett väl anpassat boende, god omvårdnad och en god livskvalité. Detta innebär att den gode mannen/förvaltaren till exempel ska närvara vid vårdplanering, påtala behov av utökad hemtjänst eller eventuell personlig assistans. Vidare ska god man försöka se till att huvudmannen har någon daglig sysselsättning, ansöka om olika hjälpinsatser såsom färdtjänst eller ledsagare, eller ansöka om ett lämpligt boende.

Vad ingår INTE i uppdraget?

I godmansuppdraget ingår i princip inga handgripliga sysslor. Det innebär att hushållsarbete, vaktmästartjänster, transporter, ledsagande, och inköp m.m. inte ingår i uppdraget. Det ingår heller inte att vara en kontaktperson som deltar i olika sociala aktiviteter eller att hjälpa anhöriga eller vänner till huvudmannen. Exempel på sysslor som inte ingår i uppdraget som god man eller förvaltare är att:

 • Handla, städa eller tvätta åt huvudmannen.
 • Montera möbler, hänga upp gardiner.
 • Packa saker, sortera skräp, åka till tippen.
 • Följa med vid läkarbesök och liknande.
 • Skjutsa huvudmannen till olika besök - god man är inte en chaufför.
 • Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad.
 • Följa med på utflykter, resor och liknande i till exempel boendets regi.
 • Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov - god man är inte en betald kompis.
 • Ta beslut om medicin och vård.

Av denna anledning berättigar heller inte utförandet av dessa och liknande sysslor till något extra arvode som ställföreträdare. Naturligtvis är det inte förbjudet för en god man eller förvaltare att göra något av ovanstående om huvudmannen samtycker, men då sker det inte som god man utan som anhörig, god vän eller annat. Innan du gör något av ovanstående mot ersättning av huvudmannen bör du först ta kontakt med överförmyndarnämnden. 

Effekten av att gode män och förvaltare ändå utför den här typen av sysslor är att det sprids felaktiga uppfattningar och förväntningar på vad en ställföreträdare hjälper till med. 

Går det att byta god man?

Ja, men det ska finnas goda skäl till varför ett byte bör ske. Så länge god man sköter sina åtaganden och inte orsakar dig någon rättsförlust eller ekonomisk skada finns det oftast inga skäl till varför ett byte bör ske. Att vara god man är ett sk. lekmannauppdrag. Det betyder att god man inte behöver ha några expertkunskaper utan är en erfaren medmänniska som erbjuder hjälp och stöttning.  Därför får man även ta i beaktande att det kan ta viss tid innan en ny god man har hittat bra rutiner för hur uppdraget bör skötas.

Om du inte är nöjd med din gode man trots att det inte finns goda skäl till att få byta kan du kontakta tingsrätten och begära att ditt godmanskap ska upphöra helt. Du kan senare ansöka om god man på nytt.

Kan en god man säga upp sig?

En god man har rätt att begära sig entledigad från ett uppdrag oavsett skäl, men måste kvarstå fram till dess att en ersättare tar över eller uppdraget upphör genom ett beslut av tingsrätten. Det kan ta olika lång tid att hitta en ny god man beroende på hur uppdraget ser ut. Utgångspunkten för en god man bör vara att se långsiktigt på sitt åtagande. Tingsrätten får besluta att avsluta ditt uppdrag utan att någon ersättare finns om du har starka skäl att avsluta uppdraget eller om har väntat lång tid.

Har en god man eller förvaltare tystnadsplikt?

En god man eller förvaltare har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock ligger det i uppdragets natur att ställföreträdaren måste iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen. Ställföreträdaren måste noga överväga om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den och om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut. Ställföreträdaren behöver i vissa fall kommunicera sina åtgärder med huvudmannens make eller sambo, men övriga anhöriga, vänner eller grannar har ingen lagstadgad rätt att få del av information om huvudmannen från ställföreträdaren.
Vanliga frågor och svar för dig som är god man

(eller funderar på att bli)

Hur går det till att sälja huvudmannens fastighet?

Om du som är förvaltare eller god man bedömer det som nödvändigt av ekonomiska skäl att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt säljs ansöker du om överförmyndarnämndens samtycke till åtgärden.

En fastighetsförsäljning kräver flera underlag för att styrka det lämpliga i åtgärden och tar för mycket utrymme för att förklaras här.

Ta kontakt med överförmyndarenheten

Kan god man göra utlägg för huvudmannen?

Nej. Det är inte ett tillåtet sätt att sköta den ekonomiska förvaltningen. Huvudmannen och gode mannens ekonomier ska alltid hållas åtskilda. Det är naturligtvis heller inte tillåtet att förvara huvudmannens pengar på något av den gode mannens konton oavsett syfte.

Även ett litet utlägg kan också ses som ett lån. Som god man eller förvaltare är det inte tillåtet att sätta sin huvudman i skuld utan överförmyndarnämndens medgivande.

Håll alltid din egen och dina anhörigas ekonomier helt åtskilda från huvudmannens!

När huvudmannen har del i dödsbo

Som god man eller förvaltare ingår det att bevaka din huvudmans rätt i det dödsbo där huvudmannen nämns som dödsbodelägare eller testamentstagare och vara delaktig i upprättande av de dokument som ingår i processen. Detta innebär dock inte att du måste bli expert på arvs och testamentsfrågor. Om förhållandena är komplicerade bör du anlita kvalificerad hjälp. Börja dock alltid med att ta kontakt med överförmyndarenheten i dessa situationer.

Dödsbo? Ta kontakt med överförmyndarenheten.

Hur kan jag få huvudmannen att leva mer hälsosamt?

Att ge goda råd är alltid tillåtet. Man bör dock ha i åtanke att en god mans uppgifter omfattar huvudmannens ekonomi och rätt till stöd från samhället. Det är inte fel att erbjuda sunda alternativ, men huvudmannen bestämmer själv över sin livshållning. Som god man bör du ha som riktmärke att huvudmannen ska få leva det liv denne själv önskar (eller hade önskat om denne var frisk) och ekonomin medger. Riskerar huvudmannen däremot att rasera sin tillvaro p.g.a detta kan förvaltarskap vara ett alternativ, men inte heller en förvaltare har obegränsad rätt att bestämma över de mest personliga frågorna.

 • En förvaltare kan beställa hemkörning av lagad mat, men inte göra något åt om huvudmannen väljer att äta något annat.
 • En förvaltare kan med hjälp av t.ex. hemtjänst eller anhöriga se till att lämpliga kläder inhandlas, men inte göra något åt om huvudmannen istället vill klä sig i andra kläder.
 • En förvaltare kan ansöka om ny bostad i syfte att få huvudmannen att komma längre bort från dåligt umgänge, men kan inte tvångsförflytta huvudmannen eller bestämma vilka som besöker huvudmannen.

Innan en god man eller förvaltare vidtar åtgärder som innebär en ekonomisk belastning för huvudmannen ska han eller hon naturligtvis först fundera över nyttan och hur stor sannolikheten är att det får avsedd effekt. Även om en förvaltare rent faktiskt kan säga upp en huvudmans insatser eller boende mot dennes vilja bör stor försiktighet iakttas kring så ingripande åtgärder och huvudmannens vilja bör respekteras och övriga personer som har kännedom om huvudmannens situation bör först rådfrågas.

För personer som p.g.a. psykisk sjukdom riskerar att skada sig själva eller andra kan sjukvården besluta om tvångsvård.

Hur ofta bör en god man besöka sin huvudman?

Det finns ingen minimigräns, men för gode män som har delen "sörja för person" i sitt förordnande bör de åtminstone träffa huvudmannen c:a 10 ggr per år. Det är få uppdrag som regelbundet kräver fler än ett besök per månad med rätt planering.

Hur många uppdrag får jag ha?

Det finns ingen absolut gräns för hur många uppdrag man får ha som god man eller förvaltare. Det avgörande är att det finns tillräckligt med tid för att utföra alla uppdrag. Däremot är det viktigt att komma ihåg att om den gode mannen/förvaltaren på egen begäran vill sluta sina uppdrag, så måste han eller hon kvarstå tills överförmyndarnämnden hittat nya gode män/förvaltare som kan ta över uppdragen. Om detta behöver ske med kort varsel kan det bli svårt att hitta flera gode män/förvaltare på samma gång.

Hur gör jag om vill att ett godmanskap ska upphöra eller ändras?

Kontakta överförmyndarenheten om du märker att uppdraget inte fungerar med den omfattning det har i nuläget eller om ett godmanskap inte är tillräckligt och att förvaltarskap i stället behövs eller att uppdraget bör upphöra helt.

En god man eller förvaltare har dessutom alltid rätt att själv ansöka hos tingsrätten om de anser att deras uppdrag bör förändras på något sätt. Använd blanketten "Ändring eller upphörande av befintligt godmanskap eller förvaltarskap"

Oavsett vilken väg du väljer är det viktigt att tydligt redogöra varför en förändring är nödvändig. Gäller det förvaltarskap behövs även vanligtvis ett nytt läkarintyg. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare utredning, innan de tar ställning till om en ansökan om ändring lämnas till tingsrätten.

När behöver jag huvudmannens samtycke?

Som god man (inte som förvaltare) ska du ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du företar för hans eller hennes räkning. Huvudmannens samtycke krävs dock inte i följande fall:

 • Om huvudmannen ”på grund av sitt tillstånd är ur stånd att ge uttryck för sin mening”, det vill säga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller eller kan kommunicera det. För att avgöra om huvudmannens tillstånd är sådant kan ett läkarintyg komma att krävas.
 • När det gäller rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och liknande, men även att öppna vanliga bankkonton för löpande utgifter eller sparande. Den som samtyckt till ett godmanskap anses även ha samtyckt till liknande handlingar.

Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig. Om din huvudman regelmässigt motsätter sig åtgärder du anser nödvändiga för huvudmannens bästa är det viktigt att du meddelar överförmyndarenheten om problemen. 

Huvudmannen vill ge bort en gåva, hur gör jag?

Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen själv vill ge bort en gåva är det viktigt att det dokumenteras skriftligt, med huvudmannens undertecknande. Det ska också vara styrkt att huvudmannen förstår innebörden av gåvohandlingen. Du som god man ska inte medverka vid gåvohandlingen.

Om huvudmannen behöver hjälp att genomföra gåvohandlingen kan huvudmannen ställa ut en fullmakt till en annan person. Om fullmakten ställs ut till god man agerar denne då inte som god man utan fullmaktshavare. 

En person med förvaltare kan inte med bindande verkan ge bort egendom. Förvaltare får i likhet med gode män inte ge bort sin huvudmans egendom.

Undantag finns för personliga gåvor till mindre belopp om det redan fanns en sådan etablerad tradition mellan de inblandade innan godmanskapet startade.

Självklart är det olämpligt att god man eller dennes närmaste anhöriga erhåller gåvor av huvudmannen.

Kan jag som god man åka på semester?

Även om du har uppdrag som god man eller förvaltare, kan du självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att du behöver förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Du bör till exempel alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om att du kommer vara på semester under en viss tid. Du bör också givetvis se till att fickpengar finns att tillgå för huvudmannen samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta. För enstaka rättshandlingar kan du även ställa ut en fullmakt åt någon annan om detta skulle bli nödvändigt.

Du kan aldrig ta semester från själva uppdraget som god man eller förvaltare, eftersom det är ett personligt förordnande. Om du önskar bli utbytt i uppdraget behöver du begära detta skriftligen hos överförmyndarenheten.

Om du planerar en längre frånvaro eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att i god tid begära dig entledigad från uppdraget.

Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det viktigt att du genast anmäler detta till överförmyndarenheten. Det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarnämnden omedelbart överflytta ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos nämnden till den nya kommunen. Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande om du anser att huvudmannen nu bor för långt bort. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunens överförmyndarnämnd även om uppdraget utförts i någon av våra fem kommuner. Det är även den nya kommunen som kommer arvodera dig för din uppdragsperiod inom våra fem kommuner.

Min huvudman motsätter sig mina åtgärder

Godmanskap är ett samarbete som bygger på huvudmannens önskan om att få hjälp och god mans vilja att erbjuda detta. Med undantag för åtgärder som hör till den dagliga hushållningen och för de huvudmän som inte har förmåga att förstå vad saken gäller krävs alltid huvudmannens samtycke. Det finns inget generellt formkrav för hur samtycket ska ges, det viktiga är att du förvissar dig om att du har din huvudmans samtycke till den åtgärd du har i åtanke.

Om huvudmannen motsätter sig t.ex. din ekonomiska planering - antingen muntligt eller genom att själv börja ta ut pengar från sparkonton trots att ni har en överenskommelse om att pengarna på detta konto inte ska röras utan vara kvar till något särskilt ändamål, då är det inte säkert att godmanskapet fungerar. Börja med att försöka prata med huvudmannen. Huvudmannen kanske bara har ändrat syn på hur denne vill prioritera sina utgifter. Om det fortfarande går att få ekonomin att gå ihop på andra sätt kan det räcka med att förändra budgeten. Tag kontakt med överförmyndarenheten om huvudmannen upprepade gånger frångår det ni kommit överens om. 

Skriva under assistansräkningar?

Ett dilemma för ställföreträdare som har huvudmän med rätt till personlig assistans kan vara den redovisning över antal utförda timmar som ska skrivas under och lämnas in till Försäkringskassan för att få ut beviljad ersättning. De huvudmän som förstår och klarar av det ska skriva under redovisningen själva. Huvudmän som förstår, men har fysiska problem med själva underskriften kan få skriva under "med hand på penna".

Huvudmän som förstår

Ska själva skriva under redovisningen till Försäkringskassan om utförda assistanstimmar. 

Huvudmän som inte förstår

För de huvudmän som har förvaltare eller inte är kapabla att förstå vad de skriver under är det rätteligen god man eller förvaltare som ska skriva under en redovisning om utförda assistanstimmar.

Frågan är då om en god man eller förvaltare kan och bör kontrollera att alla assistanstimmar är utförda. 

Det ingår inte i en god man eller förvaltares uppgift att kontrollera detta eller t.ex. genom att göra oanmälda besök.

I normalfallet ingår det dock i uppdraget som god man eller förvaltare att besöka sin huvudman minst en gång i månaden. Det är då rimligt att ställföreträdaren vid dessa tillfällen bildar sig en uppfattning om huvudmannens behov inklusive om assistans är utförd i enlighet med aktuella beslut. Om inte kan det finnas skäl att ansöka om andra insatser eller att byta anordnare.

Vad kan ställföreträdare göra?

I de fall ställföreträdaren är behörig att skriva under en räkning för assistansersättning på heder och samvete, bör så ske. Till räkningen för assistansersättning kan ställföreträdaren bifoga en bilaga där det framgår vad som har iakttagits. Med en kortfattad redovisning av situationen får Försäkringskassan ett tillräckligt underlag för att kunna göra en bedömning av om assistans har utförts. Av en sådan förklaring kan det t.ex. framgå:

”Jag har besökt min huvudman vid X antal tillfällen under aktuell period och då har assistansen utförts/assistenter varit på plats. Min huvudman verkar få den assistans som är beviljad och jag har inte fått någon signal, vare sig från huvudmannen eller någon annan/anhörig, på att assistansen inte verkar utföras. Det finns inget som tyder på felaktigheter eller brister gällande assistansen. Jag bedömer att assistansen har utförts utifrån det jag har sett och kan kontrollera inom ramen för mitt ställföreträdarskap”.

En sådan förklaring gör att underskriften kan uppfylla kravet på heder och samvete, förutsatt att ställföreträdaren kan stå för det som ingivits. Om en redovisning inte skrivs under och ingen förklaring inkommer, kan det medföra att Försäkringskassan inleder en utredning om det finns skäl att misstänka att assistanstimmar inte har utförts. Det kan även leda till att assistansersättning inte kan betalas ut, vilket kommer att påverka din huvudman negativt.

Hjälp! - Min årsräkning stämmer inte

Vid varje års början försöker överförmyndarenheten erbjuda alla intresserade ställföreträdare en informationsträff i hur årsräkningen bör fyllas i och vilka vanliga fallgropar som finns. Om du inte har gått den tidigare och har problem att få din årsräkning att gå ihop rekommenderar vi att du anmäler dig till den träff som passar dig bäst nästa gång tillfälle ges.

Nedanstående är en liten checklista att gå igenom om siffrorna inte stämmer:

 • Kontrollera ingående och utgående saldo mot årsbeskeden eller mot särskilt saldobesked på startdag eller avslutsdag.
 • Kontrollera att transaktioner i början och i slutet på perioden verkligen tillhör redovisningsperioden.
 • Sätt upp konto för huvudmannens privata medel på rätt plats i årsräkningen. Om det är ett konto dit du för över pengar som huvudmannen själv förbrukar räknas överföringarna till kontot som utgifter, men inte de saker som huvudmannen eller personal själva handlar från kontot. De pengar som finns kvar av huvudmannens privata medel ska skrivas på rätt plats i årsräkningen och inte ihop med de bankkonton du har hand om.
 • Utlämnade kontanter räknas som redan förbrukade och bör ej tas upp som tillgångar i vanliga fall.
 • Överföringar mellan de konton du förvaltar är inte utgifter. Överföringar till huvudmannens privata konto är däremot en utgift.
 • Utdelning på fonder är inte en inkomst, de återinvesteras och höjer värdet på fonden bara.
 • Se till att alla transaktioner finns med som antingen en inkomst, en utgift eller en överföring.
 • För huvudmän med lön dras ibland en summa från bruttolönen till försäkringar och fackavgifter. Tänk på att räkna med detta som en utgift. Om du bara räknar med skatten stämmer inte räkningen.
 • Innestående medel på skattekontot ska du inte räkna med som en tillgång. Utbetalningar därifrån är däremot en inkomst.
 • Kvitta inte olika poster mot varandra utan att i så fall vara tydlig hur du tänkt.
 • Bunta inte ihop olika utgifter utan att det framgår vad de består av.
 • Betalar du räkningar från samma konto som huvudmannen själv handlar eller gör uttag från? Då måste du redovisa även huvudmannens transaktioner vilket skapar mycket mer arbete. Diskutera igenom att ni bör ha skilda konton för olika syften. En bra uppdelning är ett "godmanskonto" för ställföreträdaren att få in inkomster på och betala räkningar från, ett konto för huvudmannens privata medel dit pengar från godmanskontot överförs och ett spärrat sparkonto.

Varför behövs spärr på vissa konton?

Föräldrabalkens regler säger att alla huvudmannens konton ska ha en s.k. överförmyndarspärr utom konton som behövs för daglig hushållning. Det är i allmänhet detta konto som ställföreträdaren använder sig av. Hit går vanliga inkomster in och de fasta kostnaderna betalas från detta "öppna" konto.

Nämnden har antagit en riktlinje som säger att det inte bör finnas mer än c:a 30 000 kr på detta öppna konto. Denna summa är ungefärlig och det är godkänt att ha mer än så innan de fasta räkningarna hunnit betalas och vid enstaka tillfällen.

Syftet med regeln är att det inte ska samlas för mycket pengar på ett öppet konto och senast vid varje årsskifte ska du som ställföreträdare kontrollera saldot och justera ner det genom att föra över det till ett annat, spärrat konto.

Behöver jag en försäkring som god man?

En ställföreträdare är skadeståndsskyldig för skador han eller hon orsakar medvetet eller av försummelse för sin huvudman.

Det är mycket ovanligt att det utdöms skadestånd av det här slaget, men risken finns trots allt och det kan kännas tryggt att ha en försäkring som man vet träder in om en sådan situation skulle uppstå eftersom en vanlig hemförsäkring inte täcker detta.

Det finns försäkringar som är särskilt utformade för gode män och förvaltare. De erbjuds dels via medlemskap i olika föreningar varav RFS är den största, men går även att teckna som en fristående försäkring utan medlemskap i någon förening.

Behöver min huvudman en hemförsäkring?

Generellt kan man säga att det är en skyldighet att se till att din huvudman har ett grundläggande försäkringsskydd med en hemförsäkring som fyller den funktionen. Även om huvudmannen bor på ett äldreboende och inte har så mycket möbler ingår det ofta även rättsskydd och ansvarsskydd. Det är inte säkert att t.ex. en vattenläcka orsakad av huvudmannen kan sägas bero på ett sjukdomstillstånd som gör att han eller hon ändå går fri från skadeståndsansvar. Även om en hemförsäkring behövs efter en flytt till ett äldreboende eller gruppboende är det värt att se över om det går att komma billigare undan genom att välja en högre självrisk och/eller minska försäkringsvärdet.

För huvudmän som sammanbor med anhöriga behöver du som ställföreträdare också ta reda på vad som gäller och göra de tillägg som kan behövas. En huvudman som bor på samma adress som sina föräldrar i en egen del av huset, men har en egen ekonomi kan ses som inneboende och har då ett eget hushåll och behöver därmed också en egen försäkring.

Får jag använda ett program eller app för redovisningen?

Ja. Du behöver inte använda våra blanketter eller e-tjänster för årsräkning eller annat, men det är viktigt att vi får in samma information. När det gäller årsräkningen brukar det inte vara något problem, men för redogörelsen vill vi ha svar på våra specifika frågor. Du måste därför komplettera med att lämna in svar på frågorna som ställs i vår redogörelseblankett även om du vill använda dig av något redovisningsprogram.

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?