Årsräkning

Gode män, förvaltare och förmyndare ska varje år redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Vi kommer därför att skicka ut blanketter gällande årsredovisningen till dig. I samband med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse som beskriver omfattningen av ställföreträdarskapet och om du begär arvode för ditt uppdrag.

Inlämnande av handlingarna
Årsredovisningen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda före den 1 mars 2019. Om du inte anser dig hinna med att lämna in årsredovisningen före detta datum så måste du i god tid höra av dig till oss och ansöka om anstånd.

Granskning av årsräkningar

Överförmyndarnämndens granskning av gode män, förvaltare och förmyndares redovisningar styrs i huvudsak av regler i föräldrabalken.

När är granskningen klar?

Överförmyndarnämndens mål är att 90 % av verksamhetens granskning av inkomna årsräkningar från gode män, förvaltare och förmyndare ska vara granskade senast den 30 juni. Samtliga inkomna årsräkningar ska vara färdiggranskade senast den 30 november.

Under både 2016 och 2017 uppfyllde överförmyndarnämnden målet med att granska 90 % av årsräkningarna senast den 30 juni.

Aktuell statistik över granskade årsräkningar

Granskningen av 2018 års årsräkningar är nu i huvudsak färdig.

Begäran om komplettering

Om överförmyndarnämnden vid granskningen hittar någon anledning till att årsräkningen eller redogörelsen behöver kompletteras eller förtydligas, så kommer du som ställföreträdare få ett brev från oss där problemen eller bristerna beskrivs. Det kan exempel handla om att det finns en differens vid jämförelse mellan olika poster i redovisningen eller att vissa av huvudmannens utgifter inte styrkts genom att kvitton, kvittenser eller liknande underlag saknas. Det kan även handla om att det av redovisningen framgår att du gjort en åtgärd för huvudmannens räkning som kräver samtycke från överförmyndarnämnden.  

Om du får detta brev förutsätts du komma in med de kompletteringar och förklaringar som efterfrågas.

Anmärkning

Överförmyndarnämnden är skyldig att anteckna en anmärkning om det framkommer problem eller brister, större eller mindre, i samband med granskningen. Innan överförmyndarnämnden bestämmer sig för en anmärkning får du alltid möjlighet att yttra dig.

En "anteckning om anmärkning" sker normalt på så sätt att överförmyndarnämnden gör en anteckning eller markering i redovisningen samt skickar ett brev till dig om att svaret inte varit tillfredsställande eller rent av att svar inte har inkommit.

En anmärkning är sig inte ett beslut utan endast en form av notering i samband med granskning. En anmärkning är därför inte heller möjlig att överklaga. För det fall anmärkningen däremot leder till ett ingripande beslut enligt 13 eller 14 kapitlet Föräldrabalken eller ett beslut om entledigande är ett sådant beslut självklart möjligt att överklaga till tingsrätten.

Normalt sett gäller dock de flesta anmärkningar inte sådana saker som ger skäl till att ställföreträdaren entledigas utan det kan exempelvis handla om missförstånd, bristande kunskap eller liknande.

Vite

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med begärda handlingar till överförmyndarnämnden, kan rätten besluta om att utdöma ett vite.

 

Blanketter
Blanketter för årsräkning har skickats ut, men det går även att ladda ner blanketter för utskrift på vår hemsida.

Vi rekommenderar Acrobat Reader vid användande av våra självsummerande blanketter.


Kontakta oss


Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 10.00 - 12.00

Besökstid: torsdagar 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

BLANKETT ÅRSRÄKNING 2019
Blankett årsräkning (självsummerande) pdf (pdf 277 KB)
Blankett årsräkning pdf (pdf 84 KB)
Förenklad redovisning pdf (pdf 273 KB)

Övriga blanketter

Blankett specifikation utgifter pdf (pdf 105 KB) Blankett specifikation inkomster pdf (pdf 100 KB) Redogörelse pdf (pdf 136 KB) Körjournal pdf (pdf 171 KB)

 

Sidan uppdaterades 2019-09-10

Synpunkter på sidan?