Årsräkningen

 

Gode män och förvaltare som förvaltar en huvudmans egendom och vissa förmyndare åt minderåriga barn är skyldiga att redovisa sin förvaltning i form av en årsredovisning.

Årsredovisningen ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning i tid måste du kontakta överförmyndarenheten och ansöka om anstånd innan den 1 mars.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser m.m.) som bekräftar det som angivits i årsräkningen.  OBS! skicka inte med några andra underlag än de som överförmyndarnämnden har specificerat i årsräkningen.

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning som de kommer in till oss. Är årsräkningen korrekt upprättad med efterfrågade underlag enligt våra anvisningar så innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning granskad. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning.

Efter överförmyndarnämndens granskning av årsräkningen skickas besked om granskningen till dig. OBS! har du lämnat in en pärm med underlag utan att överförmyndarnämnden har begärt detta så kontaktas du för att hämta den hos överförmyndarenheten i Åmål.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning

Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten

Ladda ner vår instruktion för att lämna årsräkning. Instruktionen vägleder dig i att fylla i din årsräkning och vår förhoppning är att instruktionen ska underlätta för dig.

Instruktion - årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode (länk)

Blanketter

Årsräkning och sluträkning för utskrift (länk)

Redogörelse (länk) OBS! Nu kan du även lämna din redogörelse digitalt via vår e-tjänst. Du signerar med Bank-ID. Du finner e-tjänsten här och på vår sida över blanketter och e-tjänster.

Nu finns även en manual (länk) till hur du fyller i årsräkningen.

Specifikation inkomster (länk)

Specifikation utgifter (länk)

Utbildning i ekonomisk redovisning

Vid fem olika tillfällen i januari/februari 2020 anordnades utbildning i hur du bör göra när du lämnar in din årsräkning.

Sidan uppdaterades 2020-08-03

Synpunkter på sidan?