Årsräkningen för redovisningsår 2022

Årsräkningsblanketter och anmodan om att lämna in årsräkning har nu skickats ut till alla. Om du saknar den eller behöver fler finns alla blanketter du behöver här på vår hemsida. 

Tänk på att sätta på rätt porto när du skickar in årsräkningen. Vi kan inte garantera att vi löser ut underfrankerade försändelser och kan komma att göra ett avdrag när det sker.

Utbildning i hur årsräkningen bör fyllas i:

Under januari månad kommer vi att erbjuda information om årsräkningen vid följande tillfällen:

2023-01-10                 17:00 – 19:00              Överförmyndarens lokaler, Åmål

2023-01-11                 13:00 – 15:00              Överförmyndarens lokaler, Åmål

2023-01-17                 17:00 – 19:00              Kommunhuset, Bengtsfors

2023-01-19                 17:00 – 19:00              Kommunhuset, Årjäng

2023-01-24                 17:00 – 19:00              Kommunhuset, Säffle

2023-01-31                 17:00 – 19:00              Kommunhuset, ED

 

Anmäler dig gör du, senast en vecka innan varje information, via:

E-POST                    ofn@amal.se

Telefon:                    0532 – 777 400

Givetvis bjuder vi på fika

(meddela ev. allergi i samband med anmälan)

 

Varmt Välkomna!

Har du inte möjlighet att komma har vi sen tidigare gjort en informationsfilm.

Klicka här för att se filmen!

Redovisning enligt Föräldrabalken

Gode män och förvaltare som förvaltar en huvudmans egendom och vissa förmyndare åt minderåriga barn är skyldiga att redovisa sin förvaltning i form av en årsredovisning.

Årsredovisningen ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning i tid måste du kontakta överförmyndarenheten och ansöka om anstånd innan den 1 mars med en motivering.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser, m.m.) som bekräftar det som angivits i årsräkningen. Det är även bra om du bifogar stödblanketterna med specificerade inkomster och utgifter. OBS! skicka inte med några andra underlag än de som överförmyndarnämnden har specificerat i årsräkningen. Vi tar EJ emot hela pärmar med redovisning om det inte är överenskommet.

Djupgranskning

På grund av nya redovisningsrekommendationer från Länsstyrelsen kommer vi slumpvis välja ut ett antal ställföreträdare som även behöver redovisa övriga underlag. Om din årsräkning föregående år granskats med anmärkning kommer du också hamna i den kategori vi djupgranskar.

Underlag från Försäkringskassan

En god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan få en sammanställning över vilka ersättningar myndigheten betalat ut till huvudmannen under året.

En ställföreträdare kan beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Läs mer hos Försäkringskassan Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning som de kommer in till oss. Är årsräkningen korrekt upprättad med efterfrågade underlag enligt våra anvisningar så innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning granskad. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning. De som lämnar in sin årsräkning sista veckan i februari får vänta längst då det är flest räkningar som ankommer just då.

Efter överförmyndarnämndens granskning av årsräkningen skickas ett besked om granskningen till dig. Detta kan också innehålla påpekanden om sådant du bör åtgärda. Har du tidigare fått ett sådant påpekande är det extra viktigt att du ser över detta.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning

Glöm inte att fylla i årsräkningsblanketten med bläck och skriva under med bläck. Du får heller inte använda dig av "Tipp-Ex" eller liknande korrigeringsvätska.

Blanketter

Du finner alltid våra senaste versioner på fliken "Blanketter och e-tjänster"

Stödmaterial

Specifikation inkomster (länk)

Specifikation utgifter (länk)

OBS! Dessa blanketter är självsummerande, men det fungerar bara tillförlitligt i senaste versionen av programmet Adobe Acrobat Reader (klicka för att hämta hem).

Extra telefontid för årsräkningsfrågor

Varje onsdag kl. 10.00-11.00 och 13.00-14.00 hela januari (med start 18/1) och februari erbjuder vi extra telefontid för årsräkningsfrågor. Har du inte möjlighet att ringa då går det alltid bra att e-posta till oss med förslag på en telefontid som passar bättre så försöker vi ringa upp dig.

Sidan uppdaterades 2023-01-05

Synpunkter på sidan?