Fakta om kommunens internationella arbete

I maj 2017 antog kommunfullmäktige en ny internationell strategi för perioden 2017-2020. Åmåls kommuns internationella arbete syftar till och bidrar till att utveckla kommunens verksamheter. Detta sker genom samarbeten med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering. Strategin tar upp fem prioriterade områden, varav ett är vänortssamarbete och kommunala partnerskap med utvecklingsländer. Vänorts- och partnerskapssamarbetet är en viktig och betydelsefull del i det internationella arbetet. Syftet är att utbyta erfarenheter och att vara samarbetspartner inom områden som är av gemensamt intresse.

Vid de tillfällen då Åmåls kommun mottar en officiell inbjudan från någon av våra vänorter eller partnerstäder sker alltid en diskussion/ett samtal om eventuell resa skall göras samt om vilka personer som skall ingå i delegationen, allt i enlighet med vad som står i den av kommunfullmäktige antagna strategin för internationellt arbete. Styrgruppen för internationellt arbete bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunchefen, representant från oppositionen samt internationell samordnare och EU- samordnare. Redovisning över pågående internationellt samarbete samt diskussioner om framtidsplaner sker i samråd med styrgruppen. På så sätt får kommunens internationella arbete transparens och förankring. Styrgruppen fungerar även som stöd åt den internationella samordnaren samt EU-samordnaren i internationella frågor.

Inför resan till De Pere, USA i april gjordes inga undantag utan beslut om resa togs av styrgruppen för internationellt arbete där även oppositionen fanns närvarande. För att inte en jävsituation skulle uppstå var inte delegationen som reste med när beslutet för resan togs.

Utvecklingsenheten som ansvarar för det internationella arbetet får årligen en budget just för att kunna arbeta med internationalisering på olika sätt. Till många av de internationella aktiviteter som enheten utför och deltar i sker finansiering med pengar från både EU-medel och Sida.

Sidan uppdaterades 2019-09-27

Synpunkter på sidan?