Aktuellt

Fakta om kommunens internationella arbete

I maj 2017 antog kommunfullmäktige en ny internationell strategi för perioden 2017-2020. Åmåls kommuns internationella arbete syftar till och bidrar till att utveckla kommunens verksamheter. Detta sker genom samarbeten med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering. Strategin tar upp fem prioriterade områden, varav ett är vänortssamarbete och kommunala partnerskap med utvecklingsländer. Vänorts- och partnerskapssamarbetet är en viktig och betydelsefull del i det internationella arbetet. Syftet är att utbyta erfarenheter och att vara samarbetspartner inom områden som är av gemensamt intresse.

Vid de tillfällen då Åmåls kommun mottar en officiell inbjudan från någon av våra vänorter eller partnerstäder sker alltid en diskussion/ett samtal om eventuell resa skall göras samt om vilka personer som skall ingå i delegationen, allt i enlighet med vad som står i den av kommunfullmäktige antagna strategin för internationellt arbete. Styrgruppen för internationellt arbete bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunchefen, representant från oppositionen samt internationell samordnare och EU- samordnare. Redovisning över pågående internationellt samarbete samt diskussioner om framtidsplaner sker i samråd med styrgruppen. På så sätt får kommunens internationella arbete transparens och förankring. Styrgruppen fungerar även som stöd åt den internationella samordnaren samt EU-samordnaren i internationella frågor.

Inför resan till De Pere, USA i april gjordes inga undantag utan beslut om resa togs av styrgruppen för internationellt arbete där även oppositionen fanns närvarande. För att inte en jävsituation skulle uppstå var inte delegationen som reste med när beslutet för resan togs.

Utvecklingsenheten som ansvarar för det internationella arbetet får årligen en budget just för att kunna arbeta med internationalisering på olika sätt. Till många av de internationella aktiviteter som enheten utför och deltar i sker finansiering med pengar från både EU-medel och Sida.

USA-elever på utbildning i Åmål

Under två veckor befinner sig elever från St Norberts College, De Pere, USA tillsammans med sina två professorer i Åmål. De är här för att bland annat lära sig mer om det svenska välfärdssystemet, hur en svensk kommun arbetar med etablering och försörjningsstöd.

Konstnärer från Not Quite deltar i väggmålningsprojekt

I juni kommer de två konstnärerna Funny Livdotter och Emelie Rygfelt Wilander från Not Quite att besöka De Pere för att delta i ett väggmålningsprojekt. De båda konstnärerna kommer att skapa en målning som representerar samarbetet städerna emellan.

Åmål tar emot volontärer från Frankrike och Belgien

Åmåls kommun har beviljats 390 000 SEK för att kunna ta emot tre volontärer från Frankrike och Belgien inom ramen för EU-programmet Europeiska solidaritetskåren, vars syfte är att fler unga ges möjlighet att vara volontärer, praktisera och/ eller arbeta med solidaritetsprojekt.

Reaching young people III är ett projekt som drivs av Åmåls kommun med syfte att öka mobiliteten för unga i Europa. Från och med 1 september 2019 kommer två stycken volontärer från Frankrike samt en volontär från Belgien till Åmål för att under ett års tid arbeta som volontärer inom ramen för Europeiska solidaritetskåren. Två av volontärerna kommer att vara placerade på Young innovation hub som är en mötesplats för unga mellan 16-30 som vill utveckla och förverkliga sina egna idéer. Det kan liknas som en idéfabrik för ungdomar mellan 16 – 30 där fokus ligger på entreprenörskap. Hubben finns till för unga som har ett projekt som de vill driva. Unga kan få stöttning och få hjälp med kontakter eller verktyg/material för det projekt de vill genomföra.

Volontärer som har sin placering på Hubben har i arbetsuppgift att hjälpa ungdomar med att driva sina projekt. Det kan vara att bemanna kontoret, informera på skolor om hubben, svara på e-post och boka möten med arbetsmarknadssamordnare, hjälpa till vid jobbsökningar eller ansökan av studier, inspirera och motivera, vara bollplank men också skapa sina egna projekt.

Den tredje volontären har sin placering på Europa Direkt Fyrbodal och kommer bland annat att informera på skolor om vilka möjligheter EU har för unga när det kommer till studier, praktik, volontärtjänst och arbete utomlands. Volontären assisterar också personalen i att arrangera ungdomsutbyten, vara med och representera kontoret på olika jobbmässor etc. Åmåls kommun är värdorganisation för informationskontoret Europa Direkt Fyrbodal med syfte att informera medborgare om EU, dess institutioner, program samt anordna aktiviteter med EU-anknytning. Volontären får under sin tid skapa egna projekt och aktiviteter som är EU-relaterade.

Kontaktinformation

Kristin Björk
kristin.bjork@amal.se
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 606 KB)

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?