Internationellt

”Det internationella arbetet ska vara ett verktyg för att tillföra kompetens, erfarenhet, ekonomiska resurser och skapa framtidstro i utvecklingen av Åmåls kommuns alla verksamheter”

Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och har med tiden skapat sig värdefulla och goda relationer med länder runtom i världen. Olika utvecklingsprojekt har genomförts med bland annat Uganda, Kina och Ukraina, där demokratifrågor haft en central roll men även ungas möjligheter till inflytande i samhället. Kommunens tydliga internationella profilering har skapat möjligheter till konsultuppdrag åt bland annat SKL international och gjort Åmål känd såväl nationellt som internationellt.

Tack vare ett tydligt internationellt fokus har Åmåls kommun kunnat ge ungdomar möjligheten till internationell rörlighet och skaffa sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst och praktik med mera.

Åmåls kommuns internationella arbete syftar till och bidrar med att utveckla kommunens verksamheter. Detta genom samarbete med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering.

Internationellt arbete bidrar till en ökad kunskap, förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan bidrar till demokratispridning världen över.

Vid de tillfällen då Åmåls kommun mottar en officiell inbjudan från någon av våra vänorter eller partnerstäder sker alltid en diskussion/ ett samtal om eventuell resa skall göras samt om vilka personer som skall ingå i delegationen i enlighet med vad som står i den av kommunfullmäktige antagna strategin för internationellt arbete. Styrgruppen för internationellt arbete bestående av kom­munstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ord­förande, kommunchef, representant från oppositionen samt internationell samordnare och EU- samordnare.

Redovisning över pågående internationellt arbete samt diskussioner om framtidsplaner sker i samråd med styrgruppen på så sätt får kommunens internationella arbete transpa­rens och förankring. Styrgruppen fungerar även som stöd åt den internationella samordnaren samt EU-samordnaren i internationella frågor. Styrgruppen för internationellt arbete träffas två gånger per år men kan komma att träffas ytterligare om behov finns. Kommunstyrelsens ordförande sammankallar till möten.

Kontaktinformation

Kristin Björk
Projektledare Europa Direkt Fyrbodal
Internationell strateg
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 606 KB)

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?