Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - är en lag som ska garantera dig, som har omfattande och varaktigt funktionshinder, goda levnadsvillkor, att du får det stöd med det du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får.

Insatserna ska anpassas så långt det är möjligt till dina individuella behov så att du genom dessa insatser ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Verksamheten ska syfta till att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och får full delaktighet i samhällslivet.

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetschef
Grethe Gustavsson

Telefon 0532-173 23

Sidan uppdaterades 2023-06-05

Synpunkter på sidan?