Enheten för ensamkommande ungdomar (EEU)

Enheten för ensamkommande ungdomar består av två boenden som bedrivs som HVB (Hem för Vård och Boende) enligt socialstyrelsens föreskrifter.

När en ungdom anvisas av Migrationsverket till kommunen startar Individ- och familjeomsorgen – socialtjänsten i Åmåls kommun en utredning kring ungdomens behov. Under tiden för utredningen kan socialtjänsten placera ungdomen i boendet efter samråd med boendets enhetschef.

Enhetschef erbjuder plats på boendet om boendet matchar ungdomens behov och i mån av ledig plats. Åmåls HVB för ensamkommande ungdomar Boendet startades som ett led i Åmåls kommuns mottagande av ensamkommande ungdomar.

Åmåls kommuns HVB erbjuder 9 platser för asylsökande pojkar i åldern 16-18 år samt platser för ensamkommande pojkar med permanent uppehållstillstånd (PUT) i åldern 16-21 år. Boendena är centralt beläget i Åmål och uppdelade i olika avdelningar. Asyl – PUT – Utslussning.

I Asyl och PUT avdelningarna bor ungdomar under 18 år, avdelningarna är bemannade dygnet runt med personal.

Personalen som arbetar på Asyl-avdelningen fokuserar på att hjälpa ungdomen att klara av sin vardag i väntan på besked om att få stanna i Sverige eller inte. Arbetet handlar om att ge omsorg och härbärgera ungdomens mående samt att personalen tillsammans med ungdomen stödjer ungdomen att ingå i en daglig struktur. Ungdomen erbjuds att börja i skolan inom en månad från ankomstdagen. Om en ungdom får beskedet att denne inte får stanna i Sverige, bor ungdomen kvar i boendet fram till dess att utvisningen verkställs.

När en ungdom har fått PUT börjar integrationsarbetet med ungdomen. Personalen arbetar för den enskilda ungdomens individuella utveckling och integration. Ungdomen får träna ADL (Allmän daglig livsföring) – träning och samtidigt introduceras han i det svenska samhället. Detta för att lära sig hur samhället fungerar genom ”Hitta Rätt – materialet” (ett material framtaget för ensamkommande flyktingungdomar för att säkerställa att ungdomen får med sig det denne behöver utifrån sina behov, innan han skrivs ut ur boendet).

I Utslussningsavdelningen bor ungdomar med PUT som är över 18 år i enrumslägenheter hyrda av kommunen. Personalen genomför regelbundna hembesök hos varje ungdom utefter ungdomens behov. Det finns en gemensam samlingslokal knuten till verksamheten där ungdomarna får vuxenstöd av personal t.ex. i form av studiestöd. Arbetet i Utslussningen handlar mycket om att vara ett vuxenstöd och samtidigt fortsätta uppmuntra och lära ungdomen om hur samhället fungerar enligt ”Hitta Rätt”. Ungdomarna i Utslussningen är även inskrivna på Jobbcentrum där de får hjälp och stöd med sin karriärplanering. Enhetens fokus är att ungdomarna vid utskrivning skall vara självförsörjande och fullt sysselsatta, antingen via studier eller via arbete. Ungdomen skrivs ut ur boendet när denne är redo att klara sig själv, ungdomen kan maximalt bo kvar i boendet fram tills att han fyller tjugoett år, d.v.s. till och med ungdomens tjugoett års dag.

Skl

Migrationsverket

Länsstyrelsen

Socialstyrelsen

IVO

 

Kontaktinformation

Enhetschef
Linda Björk

Telefon 0532-173 73
E-post linda.bjork@amal.se


Samordnare
Elisabeth Paulin

Telefon 0532-173 33
E-post elisabeth.paulin@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?