Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar som är ansvarig för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta gäller alla byggnader och med andra ord skall ett systematiskt brandskyddsarbete finnas i såväl hemmet som i offentliga lokaler och industri! 

Det systematiska brandskyddsarbetet skall dokumenteras och det finns olika nivåer av vilken form av brandskyddsdokumentation som behövs. I hemmet kan det vara nog att se till att man har fungerande brandvarnare och en enkel form av släckningsutrustning, samt att rutiner för underhåll och skötsel av dessa finns. Andra mer komplicerade lokaler kräver ett större engagemang och en skriftlig dokumentation av brandskyddet kan vara nödvändig. Du finner olika exempel på brandskyddsdokumentationer under fliken blanketter, mallar och checklistor.

Detta arbete skall ske kontinuerligt och föra med sig en större förståelse och medvetenhet för riskerna hemma, eller i verksamheten.

För att förtydliga lagen och samtidigt ge en vägledning för hur detta brandskyddsarbete bör bedrivas, har MSB gett ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete. Du hittar denna vägledning och mer information på MSB:s hemsida.

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Tel: 0532-172 90
E-post: raddningstjansten@amal.se
 

 

Sidan uppdaterades 2021-02-02

Synpunkter på sidan?