Ord och uttryck

I brandskyddsvärlden, liksom inom andra områden, används ofta begrepp som kan vara svåra att hålla isär. Därför har vi valt att redogöra för några av de vanligaste begreppen inom området brandskydd.

Först några viktiga begrepp följt av en mer allmän ordlista.

SBA
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skall enligt lag bedrivas av alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller anläggningar. Detta gäller alla och envar, såväl i hemmet som på arbetsplatsen. Omfattningen av brandskyddsarbetet styrs av byggnaden, verksamheten och organisationen.

Dokumentation av brandskyddet
är en samlad dokumentation av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA, se ovan). Man kan se det som verksamhetens riktlinjer eller verktyg för hur och på vilket sätt brandskyddsarbetet bedrivs. Dokumentationen är ett levande dokument som skall spegla verkligheten. Det skall därför följas upp och revideras regelbundet liksom kommuniceras till berörda.

Brandskyddsdokumentation
är ett juridiskt dokument som enligt bygglagstiftningen (BFS 2002:19) måste upprättas vid nybyggnation eller större om- och tillbyggnader. Brandskyddsdokumentationen skall upprättas av en sakkunnig brandskydd, som är godkänd av kommunens byggnadsnämnd. Finns sådan dokumentation kan denna utgöra en del av ovanstående dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet.

Skriftlig brandskyddsredogörelse
eller i vardagligt tal - brandskyddsredogörelse, eller BSR - är en sammanfattning av ägarens och nyttjanderättshavarens totala brandskydd för byggnaden eller anläggningen. Redogörelsen skall lämnas in till kommunen som sedan använder uppgifterna vid tillsyn och planeringen av denna.

Tillsyn
Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor har ersatt den tidigare Brandsynen. Till skillnad från brandsyn, som främst var en teknisk kontroll av brandskyddsinstallationer, genomförs tillsyn i form av systemtillsyn där fastighetsägare och nyttjanderättshavare redogör för sitt systematiska brandskyddsarbete och dokumentationen av detta. Viss teknisk kontroll förekommer fortfarande, men då främst i form av stickprovskontroller.

 

Allmän ordlista och begreppsförklaringar

 

Automatiskt brandlarm

Teknisk anordning för att med hjälp av rök- och värmedetektorer tidigt kunna varna för rök och brand.

Brandcell

Utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under en viss tid bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd.

Brandcellsgräns
(brandavskiljande
byggnadsdel)

Byggnadsdel, inklusive rörgenomföringar och anslutningar till omgivande byggnadsdelar, som uppfyller kraven på avskiljande i viss brandteknisk klass.

Branddörr

Dörr med viss brandteknisk klass i brandcellsgräns.

Brandfilt

Brandhärdig filt för brandsläckning i till exempel kläder.

Brandspjäll

Spjäll i ventilationskanal avsett att hindra spridning av brand.

Brandteknisk klass

Klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper.

Förebyggande åtgärder
mot brand
Förebyggande åtgärder vidtas innan en olycka har inträffat, för att förhindra och begränsa skador (skyddsåtgärder). Förebyggande åtgärder mot brand är till exempel installering av automatiska brandlarm, ordnande av utrymningsvägar, utbildning och information samt allmänna förberedelser för räddningsinsatser.

 Handbrandsläckare

 Bärbar behållare med släckmedel för en första, snabb insats vid brand.

LSO

Lagen om Skydd mot olyckor (2003:778)

Nyttjanderättshavare

Arrendator, hyresgäst eller någon annan som nyttjar egendom utan att vara ägare (i tidigare räddningstjänstlag användes begreppet innehavare istället för nyttjanderättshavare.

 Nödbelysning

Belysning som tänds automatiskt när allmänbelysning släcks på grund av strömavbrott eller dylikt.

 Risk- och sårbarhetsanalys(RSA) /
Riskinventering

Med riskanalys menas en systematisk identifiering av olyckshändelser samt en beskrivning och värdering av riskerna för dessa händelser.

 Samlingslokal

Lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell där ett större antal personer med mindre god lokalkännedom kan komma att uppehålla sig. (Mer än 150 personer)

Utrymningslarm

 Larmanordning som avger signal som kan uppfattas av personer inom en byggnad eller anläggning eller del därav när utrymning skall ske.

 Utrymningsväg

 Väg/dörr från brandcell till det fria eller till annan säker plats.Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?