Vad är brandfarliga varor?

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser är de gaser som vid 20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Som exempel kan nämnas acetylen, naturgas, gasol och vätgas.

Brandfarliga vätskor är de vätskor vars flampunkt (fp) är 100°C eller lägre. Dessa vätskor delas in i 4 klasser där klass 1 är den mest brandfarliga klassen. Det som avgör vilken klass vätskan tillhör är dess flampunkt (den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att antändas av en öppen låga).

Klassindelning:

Klass 1    fp under  21 °C  (Ex. bensin, etanol)
Klass 2a  fp mellan 21 °C och 30 °C  (Ex. vissa snabbtorkande färger )
Klass 2b  fp mellan 30 °C och 55 °C (Ex. Fotogen, terpentinolja, oljefärger) 
Klass 3    fp mellan 55 °C och 100 °C   (Ex. Motorbrännolja (diesel), eldningsolja)

Brandreaktiva varor angivna av räddningsverket:

  • Brandfarliga fasta varor
  • Självantändande varor
  • Varor som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
  • Oxiderande varor
  • Organiska peroxider


Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?