Brandfarlig vara i publik lokal

Bränder i brandfarlig vara kan få mycket snabba förlopp och redan efter några minuter kan branden vara så stor att den inte går att släcka med en vanlig handbrandsläckare. För att skydda dig själv och besökare är det därför viktigt förvaringen sker på rätt sätt. I regel klarar inte heller ett sprinklersystem av att släcka en brand i brandfarlig vara p.g.a. det snabba förloppet. Plastflaskor för brandfarlig vätska spricker ofta sönder i samband med brand samtidigt som trycket i flaskan ökar, detta leder till att brinnande vätskestrålar kan spruta ut från flaskorna och antända föremål långt från initialbranden. Reglerna som gäller för hantering av brandfarlig vara beskrivs utförligt i föreskrifter. Här nedan återges några viktiga regler för olika typer av publika verksamheter.

Publik lokal

Exempel på publika lokaler är skolor, restauranger, varuhus, sjukhus och byggnader med samlingslokaler.

Tillstånd

Om en publik verksamhet hanterar mer än 100 liter brandfarlig vätska skall det finnas tillstånd för hanteringen. För gas gäller att det alltid skall finnas tillstånd!

När ett tillstånd krävs på någon typ av gas eller vätska skall ALL brandfarlig vara inkluderas i tillståndet.

Brandfarlig gas

För förbrukning i publika lokaler får brandfarlig gas endast hanteras för eget behov. Gasflaskor större än 5 liter skall hanteras antingen

  • utomhus eller
  • i särskilt utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 30 och väl ventilerat direkt till det fria.

Om mer än 250 liter hanteras skall utrymmet vara avskilt i lägst brandteknisk klass EI60 och väl ventilerat direkt till det fria.

Brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller lättantändligt gods. Mer än 500 liter brandfarlig vätska ska förvaras i särskilt utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 60. Mindre än 500 liter bör förvaras i särskilt plåtskåp.

Märkning

Utrymme för förvaring av brandfarlig vara skall märkas med varnings- och förbudsanslag.

 

Försäljningslokal

För att förhindra att en brand i brandfarliga varor leder till allvarliga skador på kunder som vistas i en butik har Räddningsverket och tidigare även Sprängämnesinspektionen utfärdat föreskrifter som rör förvaring och hantering av brandfarliga varor i butiker.

Maximal mängd i försäljningslokal

Beroende på butikslokalens storlek och de brandfarliga varornas klass och förpackning får olika mängder brandfarlig vara förvaras i butikslokalen. Se tabellen nedan.

 

Försäljningsarea

Aerosoler (liter)

Gasol(liter)

Vätska klass 1 & 2a oavsett behållare samt 2b och 3 i bräcklig behållare (liter)

Vätska klass 2b och 3 övriga behållare (liter)

<200 kvadratmeter

50

60

100

1000

200-1000 kvadratmeter

100

60

500

2000

>1000 kvadratmeter

200

60

500

4000

Avskiljt utrymme

1000

1000

Totalt 1000 liter

 

 

Den maximala mängden brandfarlig vara som får förvaras i en butik anges i den nedersta raden i tabellen. För att få förvara dessa mängder krävs dock att butiken har ett särskilt utrymme som är utfört i brandteknisk klass EI90. Detta utrymme måste vidare vara försett med godkänd ventilation och elutrustning samt vara försett med invallning så att ett läckage av brandfarlig vara kan omhändertas. Observera att de skåp med glasdörr som är avsedda för förvaring av brandfarlig vara inte uppfyller dessa krav. Om man önskar förvara större mängder brandfarlig vara än de som anges i tabellen skall en särskild utredning genomföras. Försäljning av acetylen och andra brandfarliga gaser än gasol medför alltid krav på särskild utredning.

Disponering på försäljningsyta

  • Samförvaring av brandfarlig vätska och brandfarlig gas får ej ske.
  • Avstånd till antändbart material bör vara minst 6 meter Små behållare med brandfarlig gas eller vätska (max 125 ml) får dock placeras närmare. Antändbart material är material som kan antändas av låga eller gnista, till exempel tyger och papper. Material som är svårt att antända som massivt trä och aluminium, avses inte. Kortare avstånd kan även accepteras för mindre mängd än 25 l brandfarlig vätska klass 3. Ytteremballage till brandfarlig gas eller vätska omfattas dock inte av detta krav.
  • Avstånd från utrymningsväg till större mängd än 100 l brandfarlig vara bör vara minst 12 m för att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.
  • Om godkända och P-märkta skåp används för förvaringen ersätter dessa skyddsavstånden på 6 respektive 12 meter enligt ovan. Fri placering av skåpet i lokalen får då tillämpas. Samförvaring får dock inte ske i skåpen.Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?