Brandfarlig vara i industri

Reglerna för hantering av brandfarlig vara i en industri, verkstad, lager och liknande skiljer sig lite från de för en publik verksamhet. Här ges en sammanfattning av några viktiga punkter i föreskrifterna.

Tillstånd

Vid yrkesmässig hantering, som inte är publik måste du ha tillstånd för hanteringen om mängderna överskrider de som anges i tabellen nedan.

 

Tillståndsmängder vid yrkesmässig verksamhet som inte är publik

Hantering  

Gas (liter)

Total volym vätska klass 1, 2 & 3 (liter)

Vätska klass 3 för uppvärmning eller elproduktion (liter)

Inomhus 250 250 10 000
Utomhus 1000 3000 50 000
I mark - 1000 -

 

Det finns några undantag då tillstånd inte behövs:

 1. vid förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3,
 2. hantering enbart av aerosoler,
 3. kyl- och värmepumpaggregat i utförande som enhetsaggregat där det brandfarliga köldmediets vikt understiger 30 kg,
 4. stadsgas, om övertrycket är högst 1 bar. Dock behövs tillstånd för tillverkning om
  gasen framställs av brandfarlig vara,
 5. gas, som framställs eller erhålls som biprodukt i yrkesmässig verksamhet och
  - används uteslutande i den egna verksamheten och
  - har högst 1 bar övertryck.

Brandfarlig gas

I en industri, verkstad eller liknande får endast dagsbehovet finnas i arbetslokalen. Efter arbetsdagens slut ska gasutrustning samlas på lämplig plats skyddad mot brandpåverkan samt vara lättåtkomliga, till exempel nära ytterdörren eller i container. Platsen ska vara skyltad. Behållare ska hanteras enligt kraven i AFS föreskrifter om gasflaskor och föreskrifter om gaser.

Märkning

Plats för förvaring av brandfarlig vara ska märkas och skyltas klart och tydligt.

Cistern

För förvaring av brandfarlig vara i cistern finns det en rad krav som måste uppfyllas. Kraven gäller bland annat skyddsavstånd, invallning, brandteknisk avskiljning och regelbunden besiktning. Kraven är olika beroende på var cisternen är placerad och vad den innehåller. Kontakta räddningstjänsten om du har frågor.

Observera att cisterner och lösa behållare som innehåller brandfarliga vätskor får inte samförvaras i cisternrum. 

Kontakta oss om du vill veta mer!

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?