Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är en strategisk och administrativ verksamhet som är underställd kommundirektören. Kommundirektören styr och leder kommunens arbete, och har också det yttersta ansvaret för att lägga förslag till kommunstyrelsen samt verkställa kommunstyrelsens beslut.

Kommunledningskontorets verksamhet består av:

Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för och samordnar ekonomiadministrativa och finansiella arbetsuppgifter för hela kommunen. Enhetens ansvarsområden omfattar:

• bokslut, år- och delårsredovisning, • budgetprocess, • löpande redovisning och fakturering
• utveckling och underhåll av ekonomiadministrativa rutiner, av kommunens redovisnings-
  modell och av kommunens ekonomisystem
• intern utbildning, rådgivning och information rörande ekonomifrågor
• budget- och uppföljningsstöd, • upphandlings- och inköpsstöd

Ekonomiområdets kvalitet utvärderas årligen av kommunens revisorer samt externa revisorer.

Kansli- och utredningsenheten

Kansli- och utredningsenhetens ansvarar för nämndadministration, kommunutredningar, protokollföring, diarieföring. Enheten arbetar även med frågor om folkhälsa, säkerhetsarbete, riskhantering och miljöstrategiska frågor. Enheten ansvarar även för kommunens arkivverksamhet och arbetar med verksamhetsutveckling

Personalenheten

Personalenhetens roll är att ge strategiskt, konsultativt och operativt stöd inom personalområdet till samtliga förvaltningar och på så sätt bidra till att Åmåls kommun blir en attraktiv arbetsgivare. Enhetens fokusområden är ledarskap och medarbetarskap, rekrytering, löne- och anställningsvillkor, kompetensförsörjning, rehabilitering, lag och avtal samt arbetsmiljö och hälsa.

Sidan uppdaterades 2022-03-15

Synpunkter på sidan?