Om Samverket

Starten för Samverket var ett beslut som dåvarande vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun tog redan 1996. Beslutet handlade om att utöka verksamheten med frivilliga insatser och syftet var att:

• nå ensamma och isolerade kommuninvånare
• höja livskvaliteten för utsatta grupper, till exempel äldre, långtidssjuka och invandrare
• stödja anhöriga som vårdar sjuka och dementa
• stimulera frivilligas insatser som ett komplement till offentlig verksamhet och som en metod att utveckla det goda lokalsamhället

Samverket finns idag under välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen och har genom åren utvecklats och blivit allt mer synligt i kommunen. Det har gjort att allt fler organisationer och föreningar engagerat sig och för närvarande finns det cirka 400 frivilligarbetare. Det gör att ensamhet och isolering dagligen bekämpas i vårt samhälle. Projekten och aktiviteterna i Samverket är många, vilket är positivt då även mottagarna av frivilligt arbete blir fler. Åmåls näringslivsidkare hyllar frivilligarbetet i kommunen och lämnar rabatter till frivilligarbetare. Samverket har även blivit sponsrat under åren av näringslivet. Detta gör att frivilligarbete blir mer synligt. Andra kommuner har tittat på Samverkets uppläggning av frivilligcentralen och hur arbetet bedrivs. Samverkets samordnare får uppdrag av kommunerna att hålla föredrag om "Åmålsmodellen", som de kallar den.

Samverkets syften är att förebygga ensamhet och isolering samt att:

• Komplettera den offentliga omsorgen och service och höja dess kvalitet. Samverket samarbetar med kommunens alla instanser.
• Stödja och stärka den individuella livskraften
• Bidra till gemenskap, trivsel och vänskap.
• Bygga broar mellan människor
• Bidra till ökad förståelse oberoende av ålder, förmåga och nationalitet.
• Stödja närstående som vill träffa andra i samma situation eller som har frågor.

Många ungdomar är med i Samverket och vi önskar att fler blir uppmärksamma på hur bra det är med socialt utbyte. Det ger ökade kompetens, erfarenhet samt  insikt i den kommunala verksamheten. Vidare fås ett intyg att ha med i meritförteckningen. Man får utbildning, råd och stöd i sitt arbetet.

Åsa Bodmark
Frivilligsamordnare Åmål, Tösse, Tydje och Ånimskog
Besöksadress:
Karlstadsvägen 14
662 37 Åmål
Telefon: 0532-171 42
E-post: asa.bodmark@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-06-19

Synpunkter på sidan?