Organisation för folkhälsoarbetet i Åmåls kommun


Folkhälsoarbetet i Åmåls kommun bygger på ett avtal mellan regionen och kommunen. Avtalet innebär bland annat att kostnaderna för en heltids folkhälsostrateg samt insatser utifrån ett gemensamt framtaget program delas lika mellan kommunen och regionen.

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och politiska ställning. Ett treårigt folkhälsoprogram godkänns av Kommunfullmäktige.

Varje nämnd ansvarar för att folkhälsoprogrammet inarbetas i verksamhetsplanering och budget. Det innebär att basen för folkhälsoarbetet sker ute i nämnderna. En årlig uppföljning av folkhälsoarbetet görs.

Styrgrupp välfärd/folkhälsa lyder under kommunstyrelsen och består av 12 ledamöter. Gruppen utgörs av de kommunala nämnderna välfärd och arbetsmarknad, barn och utbildning, teknik och fritid Säffle/Åmål och kommunstyrelsen. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra ingår två representanter. I gruppen ingår även chefstjänstemän från dessa förvaltningar, från vårdcentralen, polisen och folkhälsostrategen.

Styrgruppen ska verka för att som sammanhållande länk, stödja verksamheter i arbetet att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö för de som bor och verkar i kommunen. Gruppen ska leda och samordna utvecklingen av det befolkningsinriktade arbetet samt initiera och prioritera vilka frågor som sätts på dagordningen. Arbetet i styrgruppen utgår från ett gemensamt framtaget folkhälsoprogram. Folkhälsoarbetet är långsiktigt och syftet är att arbetet för en bättre folkhälsa ska integreras i respektive förvaltnings/organisations ordinarie verksamhet. Styrgruppen verkar för att folkhälsoperspektivet belyses i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområde.

 

 

 

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?