Folkhälsas arbetsområden inom Västra Götalandsregionen

Under 2017-2018 har avdelningen folkhälsa huvudfokus på fullföljda studier genom utvecklingsarbeten inom områdena trygga och goda uppväxtvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och suicidprevention.

Fullföljda studier

Alla barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska syfta till att utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och är även en grundsten i barnets framtida utveckling och möjligheter.

Ökat arbetsdeltagande

Unga med gymnasieutbildning får allt svårare att få jobb. Unga med endast fullgången grundskola har det ännu svårare på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högst bland unga som är 24 år eller yngre och bland utrikes födda och med enbart grundskolebetyg. Vår vision är att alla ungdomar ska ges möjlighet att få ta del av samhället genom att etablera sig på arbetsmarknaden. Fler behöver klara av sina grundskole- och gymnasiestudier. Trenden att unga med sämre stöd hemifrån hamnar i utanförskap ska brytas.

Psykisk hälsa och suicidprevention

En god psykisk hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt. Det är viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer samt att intensifiera det suicidpreventiva arbetet.

Åldrande med livskvalitet

Viktigt för äldres hälsa är att delta i sociala sammanhang, känna trygghet i offentliga miljöer och att ha sunda levnadsvanor. Vårt arbete fokuserar att fler grupper äldre blir delaktiga i samhället och att deras resurser tillvaratas.

Internationellt arbete

Som en del i det regionala utvecklingsarbetet deltar avdelning folkhälsa i nationella och internationella nätverk.

Trygga och goda uppväxtvillkor

I barndomen läggs grunden för vår fysiska och psykiska hälsa. Vår barndom påverkar oss hela livet. Vi driver olika samarbeten och projekt för att barn och unga i Västra Götaland ska få goda uppväxtvillkor. De olika arenor vi arbetar på för att bidra till det, är till exempel familjecentraler, förskolor, skolor och ungdomsmottagningar.

Levnadsvanor

Vårt arbete syftar till att samverka med de verksamheter som kan främja hälsosamma levnadsvanor, särskilt med fokus på barn och deras familjer. Exempel på samverkanspartners är barnhälsovården, folktandvården, idrottsrörelsen och dagligvaruhandeln.

 

Länkar till regionalt och nationellt folkhälsoarbete

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?