Information om Covid-19, läs mer här.

Lokala folkhälsomål

Folkhälsoarbetet syftar till att skapa en god hälsa på lika villkor för alla i Åmåls kommun.

God hälsa skapas när vi känner oss delaktiga, kan påverka, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd ifrån vår omgivning. Då växer och utvecklas både vi och samhället.

Folkhälsoarbetet handlar om att knyta samman samhällsplanering med familj, fritid och arbetsliv, att skapa förutsättningar för att kunna leva ett hälsosamt liv. Det sker bland annat genom att skapa positiva och trygga miljöer, genom att sprida kunskap om hälsa och stötta ideella organisationer.


Prioriterade målområden

I Åmåls kommun pågår ett aktivt folkhälsoarbete som stämmer väl in med de riktlinjer som förespråkas på nationell och regional nivå. Folkhälsoarbetet utgår från den nationella målsättningen ”Att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Under strategiperioden 2012-2015 prioriteras arbetet inom följande områden:

• Jämlika och jämställda livsvillkor
• Trygga och goda uppväxtvillkor
• Ökad psykisk hälsa
• Ökat arbetsdeltagande
• Åldrande med god livskvalitet
• Hälsosamma levnadsvanor

Länkar till lokala välfärds- och folkhälsoprogrammet 2016-2019


Kort version av lokala välfärds- och folkhälsoprogrammet 2016-2019 pdf (pdf 262 KB)


Lokala välfärds- och folkhälsoprogrammet 2016-2019 pdf (pdf 293 KB)

Sidan uppdaterades 2019-08-12

Synpunkter på sidan?