Folkhälsoläget

Faktablad publicerat 2017
Faktabladen innehåller färdiga tabeller indelade efter ett antal områden som har betydelse för människors hälsa (bestämningsområden).

Läs mer>>

Öppna jämförelser folkhälsa

Rapporten Öppna jämförelser 2014 folkhälsa har tagits fram på uppdrag av regeringen i samverkan mellan Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten.

Öppna jämförelser är återkommande indikatorbaserade jämförelser av kvalitet och resursförbrukning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa och som redovisas på regional-, landstings-, kommun-, eller enhetsnivå.

Unika möjligheter till jämförelser

Syftet med rapporten är att den ska kunna användas som underlag av olika folkhälsoaktörer på regional och lokal nivå, för fortsatta analyser och förbättringar av sina verksamheter.

Rapporten ger unika möjligheter för regionala och lokala folkhälsoaktörer att göra jämförande analyser mellan sina egna resultat och resultat från andra län, landsting och kommuner med liknande förutsättningar. Data har hämtats ur en mängd olika källor, både från register och enkätundersökningar. Öppna jämförelser har en beskrivande karaktär och innehåller ingen analys eller bedömning av möjliga orsaker till skillnader i utfall.

Rapporten är en uppföljning av Öppna jämförelser folkhälsa 2009.

2014 års rapport redovisar ett 40-tal indikatorer, vilket är dubbelt så många jämfört med 2009 års rapport. Uppföljningen visar på förbättrade utfall på flertalet områden.

Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har till exempel minskat kraftigt, liksom andelen som röker dagligen eller har en riskkonsumtion av alkohol.

Variationerna är dock stora inom landet och klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Längre utbildning innebär ofta bättre hälsa, medan hälsoutvecklingen för kvinnor utan gymnasieutbildning generellt sett är sämre.

Sedan tidigare är det känt att längre utbildning innebär en minskad risk för arbetslöshet, ekonomisk utsatthet samt ohälsa.

Jämfört med den förra mätningen år 2009 har långtidsarbetslösheten ökat i nästan alla kommuner, samtidigt är variationerna stora i landet. Regionala skillnader syns även när det gäller andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan samt andelen som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år.

Läs mer på Socialstyrelsen

 

Kontaktinformation

Folkhälsostrateg
Ann-Kristin Lövqvist
Telefon 0532-170 89
E-post ann-kristin.lovqvist@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-10-11

Synpunkter på sidan?