ANDT - strategin år 2016 - 2020

 

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Vår regering har arbetat fram en nationell strategi för hur vi ska arbeta med dessa frågor, både regionalt och lokalt.

ANDT - strategin
Strategin är ett redskap som vi kan använda när vi planerar för hur vi i vår kommun ska arbeta med dessa frågor.
Strategin har ett övergripande målområde vilket är:
"Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

Detta övergripande mål är sedan nedbrutet till 6 målområden:
 
• Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
• Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska
• Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
• Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska
• En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt

Varje målområde har sedan olika insatsområden kopplat till sig.

Du kan läsa mer här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/Folkhälsosamordnare
Lena Björk
Telefon: 0532-174 51
E-post: lena.bjork@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?