Riskbruk

Finns ofarligt drickande av alkohol?

Hur mycket alkohol kan jag dricka utan att det blir farligt för kroppen och knoppen? Frågan är lika vanlig som svårbesvarad. Men en sak är säker: Ju mindre du dricker, desto bättre är det.
Det finns inget ofarligt drickande. Modern forskning visar att alkohol är skadligt från första glaset och att riskerna ökar gradvis i samband med konsumtionen. 
Det finns något som kallas för riskbruk eller riskkonsumtion. Det är en alkoholkonsumtion som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. 

 

Ett riskbruk av alkohol är alkoholkonsumtion som är eller kan bli skadlig för hälsan. Ett riskbruk är alltså ett tidigt skede, här behöver varken missbruk eller beroende av alkohol förekomma.

Hur mycket ska man dricka för att det ska vara riskfyllt?
Ofta ses definitioner på riskbruk som utgår från viss mängd alkohol. En sådan definition är emellertid vansklig då det är ytterst individuellt och situationsbetingat vad som är riskfyllt. Det finns dock ett aktuellt vetenskapligt samförstånd om vilka mängder som är riskfyllda i några olika situationer. Det finns ingen garanti att dessa uppfattningar inte kan komma att ändras av framtida forskningsrön. Följande kan därför ses som exempel på mängder som i dag definitivt betraktas som riskfyllt att överskrida:

• Ur medicinsk synpunkt bör män inte dricka mer än 2 standardglas per dag och kvinnor inte mer än 1–1½ standardglas per dag, eller 14 respektive 9 standardglas per vecka. Ett standardglas motsvarar 15 cl vin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit.

• Allt berusningsdrickande innebär en medicinsk risk. Med berusningsdrickande menas fyra standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle för kvinnor och fem standardglas eller mer för män.

• Alkoholkonsumtion under graviditet

• Alkoholkonsumtion i trafik och i arbetsliv

Dessa exempel på mängder kan vara betydligt lägre i vissa situationer. För ungdom är risken betydligt större, liksom för hjärtsjuk, leversjuk, depressionsbenägen, psykossjuk, viss ärftlighet etc. Det går inte att fastställa en helt riskfri nivå.

Vilka är symtomen?
Känsligheten för hur mycket alkohol man tål innan symtomen framträder är individuell. Faktorer som kroppsstorlek, kön och medicinering inverkar också. Symtom på för hög alkoholkonsumtion är att sömnen kan försämras, du kan få psykiska symtom, såsom depression, eller bli lättirriterad och orolig. Andra symtom kan vara högt blodtryck, magproblem, huvudvärk, viktuppgång, förhöjda blodfetter med mera. Dessa symtom kan också ha helt andra orsaker än alkohol vilket kan leda till att man därför inte är medveten om att den försämrade hälsan beror på för hög alkoholkonsumtion. Ta upp och diskutera frågan om alkoholens effekt för just dig då du besöker din vårdcentral.

Riskbruk kan leda till beroende
Ibland är det svårt att avgöra när ett socialt accepterat drickande övergår till att bli riskbruk eller alkoholberoende. Inom sjukvården används begreppen riskbruk och intensivkonsumtion för att få en uppfattning om vad som är att dricka "mycket".
Vid riskbruk varierar det hur mycket alkohol man dricker och hur ofta det sker. Ofta dricker man mycket alkohol under en kortare period i livet eller så utlöses drickandet av svåra händelser, exempelvis en skilsmässa. I regel övergår man till att dricka mer kontrollerat efter en tid.

Riskbruket kan ändå orsaka allvarliga problem om man till exempel kör bil berusad eller hamnar i bråk. Precis som när man är alkoholberoende är det ett riskbeteende som går ut över familj, vänner, anhöriga, ekonomin och arbetet. Riskbruk kan leda till att man blir beroende av alkohol, särskilt om man skaffar sig sådana vanor som ung.


alkoholprofilen kan du göra ett test kring dina alkoholvanor och få information om alkohol.


Alkoholhjälpen är en webbaserad självhjälp för den som funderar över sitt eget drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket. Alkoholhjälpen är gratis och låter användaren vara helt anonym.

Folkhälsosamordnare
Lena Björk
Telefon: 0532-174 51
E-post: lena.bjork@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?