Folkhälsa

Folkhälsa handlar om kommuninvånarnas hälsa i ett vidare begrepp, från individens egna val och vanor till strukturella faktorer samt yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och en jämlik hälsa.

Folkhälsoarbete strävar efter att minska klyftorna i samhället och skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.


En god välfärd och folkhälsa kan öka viljan att bo kvar på orten samtidigt som den ekonomiska tillväxten påverkas positivt. En god folkhälsa är därför ett angeläget politiskt mål.

Ett bra folkhälsoarbete byggs upp av långsiktighet och av insatser på flera nivåer i samhället, det vill säga allt från politiska beslut och lagstiftning till att stärka våra möjligheter att välja hälsofrämjande levnadsvanor.

I Åmåls kommun vill vi förbättra folkhälsan. Kommunen arbetar för att öka välfärden och skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv bland annat genom att utveckla positiva och trygga miljöer, sprida kunskap om hälsa och stötta ideella organisationer.

Folkhälsosamordnare
Lena Björk
Telefon: 0532-174 51
E-post: lena.bjork@amal.se

Länkar till regionalt och nationellt folkhälsoarbete

Sidan uppdaterades 2022-01-13

Synpunkter på sidan?