Upprustning av Åmålsåns stränder och åbotten

Vy över Åmålsån, Foto:T.Hedenberg

Bakgrund     

Åmålsån mynnar i Dalbosjön (Vänern) mitt i Åmåls stad. Åns huvudfåra avvattnar sjösystemet Dalsjön-Ömmeln-Övre Kalven-Nedre Kalven.

Genom Åmåls centrala delar är Åmålsåns stränder kantade med murar av stora huggna stenblock på en sträcka av ca 300 meter (Västerlånggatan-Kyrkogatan). Murarna är 1,5 till 2,0 m höga och grundlagda på rustbäddar av trästockar. Framför murarna finns, på vissa sträckor, en rad med träpålar avsedda som erosionsskydd.

Problem

Under årens lopp har det strömmande vattnet medfört att åns bottenmaterial, framför allt där ån rinner genom tätorten, har eroderats och transporterats nedströms mot utloppet i småbåtshamnen vid Vänern. Den sänkta bottennivån i ån kommit att innebära att vattenytan i ån ligger lägre än tidigare, framför allt vid perioder med lågt vatten i Vänern. Den reglering av vattenflödet som sker vid kraftverk uppströms kan ha bidragit till att påskynda erosionsförloppet.

Jordmaterial vid och under stenmurarna har också eroderat bort och därvid underminerat murarnas grundläggning. Rustbäddar och pålar har frilagts och står, vid låga vattenflöden blottade över vattenytan. De blir under sådana förhållanden exponerade för rötangrepp.

Delar av stensättningen har skadats av den uppkomna situationen och de delar som fortfarande är intakta riskerar att skadas inom en relativt snar framtid om inga åtgärder vidtas.

Den vackra stenbron över ån vid stadsparken uppvisar skador som kan ha orsakats av en förskjutning i det västra landfästet. Stenvalvets båglinje är delvis uträtad och om ytterligare förskjutning sker kommer bron att rasa. Det är mycket angeläget att brons kondition utreds närmare och att den regelbundet besiktigas till dess att åtgärder vidtagits.

Behovet av restaurering av stenmurar och stenbro samt återskapande av en heltäckande vattenspegel i åfåran understryks av det faktum att rumsbildningen kring ån utgör kärnan i ett område av riksintresse för kulturminnesvård, benämnt "Åmål centrala staden". Behovet av en återskapad vattenspegel är störst på sträckan från mynningen och upp till Nybrogatan.


Läs mer på länkarna nedan:

Sidan uppdaterades 2023-09-08

Synpunkter på sidan?