Kronan mindre


Lantmätare Magnus Beckemans karta från 1750  (Lantmäteriverkets historiska kartor)
Kvarteret  Kronan Mindre (tomt 17-23) är markerat.


Kort historik:

Kvarteret begränsas i norr och söder av Södra Ågatan och Norra Långgatan, i väster av Kyrkogatan och i öster kvarteret Flaggan.

Från början bestod detta kvarter av sju rektangulära genomgående tomter med kortsidorna mot gatan.

Bostadshusen låg med huvudingången mot gatan och längre in på tomten fanns verkstäder, fähus, stall, svinhus och bodar.

På tomt 21 i detta kvarter bodde under 1700-talets första hälft konstnären och målaren Hans George Schyffner, samme man som målat tak- och väggmålningarna i Fröskog kyrka.

I 1777 års brand blev alla husen i kvarteret Kronan Mindre lågornas rov.
År 1846 upprättades en ny stadsplan och detta kvarter fick då namnet Kronan Mindre. Idag innehåller kvarteret två bebyggda tomter där husen består av gamla handelsgårdar. Dessa är idag klassade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?