Gång och cykelbron i Västerlånggatan / Polisbron

Det senaste brobygget i Åmåls stad. Byggd och invigd 1987.
 
Anledningen till brons tillkomst var utbyggnaden av GC-leder i Åmål. (= gång- och cykelleder)
Man skulle även bygga om ledningsnätet i Lunnegatan – Västerlånggatan fram till Torggatan, och i anslutning till detta bedömdes det naturligt att komplettera sträckningen med en GC-led fram till Åmålsån med en bro över ån i Västerlånggatans sträckning.

Kommunstyrelsen ville skapa en förbindelse till Södra skolan, socialbyrån och läkarcentralen m.m.
Man förde en dialog med Köpmannaföreningen, som uttryckte att de ville vara remissinstans i frågor som kunde komma att beröra deras verksamhet i form av handel. Dit hörde då bl.a. trafikfrågor i innerstaden.

Byggnadsnämnden i Åmål ansåg att man med hänsyn till det känsliga läget i stadsbilden borde ställa stora estetiska krav på brons utseende. Bron skulle ha en smäcker konstruktion, och skulle komma att bli ett tillskott i miljön.

I budgeten för år 1987 reserverades 570.000 kronor för ändamålet.
7 företag erbjöds att lämna anbud.

Efter utvärdering där de estetiska kvalifikationerna vägt mycket tungt, bestämde man sig för att anlita Skanskas förslag på en spännarmerad betongbågbro. Kostnaderna för projektet skulle uppgå till 1.200.000 kronor. Där kostnaderna fördelades mellan egna budgeterade pengar samt statsbidrag.

Arbetet tog sin början i oktober 1987 och avslutades i december samma år, med slutbesiktning den 28 december.

Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?