Globala målen i Åmåls kommun

Logotyp globala målen

All samhällsutveckling behöver genomsyras av långsiktig hållbarhet. På lokal nivå ansvarar kommunen för utvecklingen med målet att skapa en god livsmiljö för sina invånare. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete sker genom att sätta lokala mål, göra prioriteringar och genomföra olika typer av åtgärder där samverkan mellan många olika aktörer ofta är en framgångsfaktor. På detta sätt kan de globala målen i Agenda 2030 bli verksamma redskap i hållbarhetsarbetet.

Här kan du läsa mer om Åmåls kommuns arbete med de globala målen. Målen har delats in i fyra områden. För varje mål sammanfattas kommunens arbete och resultat under år 2020, vilket ger en nulägesbild av Agenda 2030. Som stöd har använts ett urval av nyckeltal.

Mål för partnerskap och samverkan

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom partnerskap och samarbete globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Mål för hållbar miljö

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna; social och ekonomisk hållbarhet. Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner: naturresurser till produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation.

Mål för social hållbarhet

Social hållbarhet berör människors förutsättningar i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det också om hur dessa förutsättningar fördelar sig mellan grupper av människor. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Mål för ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om näringslivsutveckling där drivkraften är en växande efterfrågan av och marknad för varor och tjänster som minskar utsläpp eller nyttjar naturresurser mer resurseffektivt. På detta sätt blir ekonomisk utveckling ett verktyg som stödjer en hållbar utveckling.

I en rapport har Åmåls kommuns arbete med de globala målen i Agenda 2030 redovisats och analyserats på en kommunövergripande nivå för år 2021. I analysen för respektive globalt mål beskrivs områden där Åmåls kommun ytterligare behöver utveckla arbetet för att bidra till en ökad måluppfyllelse.

Rapporten Agenda 2030 pdf (pdf 1,7 MB)

Sidan uppdaterades 2022-05-20

Synpunkter på sidan?